Found: 1,400  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน / กิตติชัย สุธาสิโนบล.
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย สุธาสิโนบล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คอมเมอร์เชียลเวิลด์มีเดีย, 2558
เลขเรียก294.307 ก673ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตรวจชำระและแปลคัมภีร์จตุรารักขาอรรถกถาบาลี = An edition and translation of the Pali Caturarakkha-Atthakatha
ชื่อผู้แต่งสุปราณี พณิชยพงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สุขุมวิทการพิมพ์,2563.
เลขเรียก294.31 ส823ก 2563
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549
เลขเรียก294.315 พ444ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่
ชื่อผู้แต่งพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียก294.35 ญ248ก 2544
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับเด็กวัยรุ่น / โสมรัสมิ์ จันทรประภา
ชื่อผู้แต่งโสมรัสมิ์ จันทรประภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2543
เลขเรียก294.35 ส867ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารทางจิต สำหรับเด็กเล็ก
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียก294.35 ก711ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รตนพร, 2559
เลขเรียก294.35 ส243ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2529
เลขเรียก294.3 ศ311ก
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา / ปาน จันทรานุตร
ชื่อผู้แต่งปาน จันทรานุตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, 2544
เลขเรียก294.35 ป546ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปลูกฝังคนไทยให้มีจิตสำนึกต่อพระพุทธศาสนา / จำทูล กองสาห์
ชื่อผู้แต่งจำทูล กองสาร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2548
เลขเรียก294.35 จ344ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิ / ประวิทย์ วิกชัยพัฒน์
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ วิกชัยพัฒน์.
สำนักพิมพ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2542
เลขเรียก294.35 ป377ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ / สุมน อมรวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2542
เลขเรียก294.3 ส841ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ / สุมน อมรวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
เลขเรียก294.3 ส841ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์โครงการกิตติเมธีสาขาศึกษาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช / สุมน อมรวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2542
เลขเรียก294.31 ส841ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโกมลคีมทอง,2540.
เลขเรียก294.32พ711ก 2540
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed