Found: 1,400  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรรมานุภาพ อานุภาพแห่งกรรม หลักปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร), สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา/c2539.
เลขเรียก294.32 ส6662ก
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย / นคปริย ; แปลและเรียบเรียงโดยจินดา ไชยอุดม
ชื่อผู้แต่งนคปริย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพน : สวนเงินมีมา, 2548
เลขเรียก294.31883 น524ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2537
เลขเรียก294.32 พ711ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกระหายความจริง / จอร์จ เวอร์เว่อร์.
ชื่อผู้แต่งเวอร์เว่อร์, จอร์จ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองบรรณศาสตร์ของประเสริฐบรรณาคาร, 2517
เลขเรียก266 ว597ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลับจากอินเดีย / พระราชพัชราภรณ์ อคคธมโม
ชื่อผู้แต่งพระราชพัชราภรณ์ อคคธมโม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จงเจริญการพิมพ์, 2530
เลขเรียก294.3 พ112ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 / นงเยาว์ ชาญณรงค์ และ วิชาญ ชูช่วย
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ ชาญณรงค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545
เลขเรียก200 น256ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกวนอิมโปรดสัตว์ / สมชัย รักวิจิตร
ชื่อผู้แต่งสมชัย รักวิจิตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้นท์, 2540
เลขเรียก294.36 ส621ก
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกวาง-เต่า นกกระเต็น / สมทรง แสงแก้ว
ชื่อผู้แต่งสมทรง แสงแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544
เลขเรียก294.308 ส251ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกองทัพธรรม / สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุชีพ ปุญญานุภาพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2519
เลขเรียก294.308 ส423ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกองทัพธรรม ภาค 1-2 / สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุชีพ ปุญญานุภาพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2509
เลขเรียก294.308 ส423ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกัมมัฏฐานหัวเย็น หลวงปู่หลุย จนทสาโร / วิทยา ประทุมธารารัตน์
ชื่อผู้แต่งวิทยา ประทุมธารารัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฉัตรแก้ว, 2541
เลขเรียก294.3122 ว582ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกาพย์มหาชาติ / มหาชาติ
ชื่อผู้แต่งมหาชาติ.
สำนักพิมพ์พระนคร : คลังวิทยา, 2503
เลขเรียก294.341 ม926ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามนิต วาสิฏฐี ภาคสวรรค์ / คาร์ล เจลเลรุป
ชื่อผู้แต่งเจลเลรุป, คาร์ล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518
เลขเรียก294.308 จ577ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามนิต(ภาคพื้นดิน) : เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป / คาร์ล อดอล์ฟ เจลเลรุป
ชื่อผู้แต่งเจลเลรุป, คาร์ล อดอล์ฟ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522
เลขเรียก294.301 จ578ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ พุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหนับนักเรียน
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย สุธาสิโนบล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คอมเมอร์เชียล เวิลด์,2559.
เลขเรียก294.307ก673ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed