ติดต่อหอสมุดกลาง


► Website : https://library.pcru.ac.th/

► Tel   : 056-717100 ต่อ 2825

► Mail : library@pcru.ac.th