Found: 1,400  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเข้าใจในเรื่องมหายาน / ส. ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2542
เลขเรียก294.392 ส837ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความเป็นมาพระมหาชนก
ชื่อผู้แต่งรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แสงดาว,2559.
เลขเรียก294.308 ร639ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อานุภาพ ปาฏิหาริย์ สมเด็จพระสิวลีอรหันต์เถรเจ้าและนางกวัก / พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
ชื่อผู้แต่งพฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : BlueBirdPubishingHouse, 2542
เลขเรียก294.31215 พ932ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์ขงจื้อ / ล. เสถียรสุต
ชื่อผู้แต่งล. เสถียรสุต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2533
เลขเรียก299.512 ล584ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์ละกาม (เล่ม 1) /สิริเทพ เทวาพร.
ชื่อผู้แต่งสิริเทพ เทวาพร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กุศลธรรมมูลนิธิ, 2540
เลขเรียก299.51 ส837ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์วิสุทธิธรรม / กองทุนบูชาธรรมในพระอาจารย์ยันตระอมรโร
ชื่อผู้แต่งกองทุนบูชาธรรมในพระอาจารย์ยันตระอมรโร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนคอนบอสโก, 2536
เลขเรียก294.32 ค116ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คัมภีร์เซียน
ชื่อผู้แต่งแผน สุพรรณภูมิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กอไผ่ , 2555.
เลขเรียก294.3352 ผ931ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์แห่งพุทธตอนพระธรรม / รักษ์ นิมากร.
ชื่อผู้แต่งรักษ์ นิมากร.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, มปป
เลขเรียก294.312 ร711ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคาถาคติธรรมคำกลอน / ธงชัย สุมนจักร
ชื่อผู้แต่งธงชัย สุมนจักร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2539
เลขเรียก294.37 ธ223ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เล่ม 4 = Buddhist Questions and Answers Book IV / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2546
เลขเรียก294.301 ส691ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เล่ม 3 = Buddhist Questions and Auswers Book III / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เจ.เอ.เอสอินเตอร์เนชั่นแนล, 2544
เลขเรียก294.301 ส691ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนา เล่ม 1 Buddhistic Questions and Answers Book I / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536
เลขเรียก294.301 ค411ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำบรรยายทางวิชาการและปฏิบัติในการฝึกอบรมข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.กรมการศาสนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์การศาสนา,2534.
เลขเรียก294.3013ก761ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำบรรยายพุทธศาสตร์ ภาค 1 / ปิ่น มุทุกันต์
ชื่อผู้แต่งปิ่น มุทุกันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2518
เลขเรียก294.308 ป356พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำพระ
ชื่อผู้แต่งทิดถึก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2539.
เลขเรียก294.301ท344ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed