ผู้แต่ง วิลาวัลย์ มีวงศ์
ชื่อบทความ การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 = The Construction of Mathematics Diagnostic Test on Linear Equation System for Matthayomsuksa 3 Students of Sisaket Primary Educational Services Area 3 / วิลาวัลย์ มีวงศ์
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 52-62
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 52-62
ISSN 19060327
ผู้แต่งร่วม เมธี วิสาพรม
ผู้แต่งร่วม จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
ผู้แต่งร่วม ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด