เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก423.95911 บ395พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งโสภณ รัตนากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547
เลขเรียก347.06 ส979ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2532
เลขเรียก371.11 ค411ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / วิไล ตั้งจิตสมคิด.
ชื่อผู้แต่ง วิไล ตั้งจิตสมคิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554
เลขเรียก371.11 ว724ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุวิทย์ โมนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ โมนะตระกูล.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542
เลขเรียก530 ส881ฟ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ธีรศักดิ์ อัครบวร.
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อัครบวร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ก.พลพิมพ์(1996), 2542
เลขเรียก371.11 ธ654ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น / วินิจ เทือกทอง
ชื่อผู้แต่งวินิจ เทือกทอง.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2538
เลขเรียก515 ว353ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 / วัชรี กาญจน์กีรติ
ชื่อผู้แต่งวัชรี กาญจน์กีรติ.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก512.02 ว387อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ / ชาญชัย สุกใส
ชื่อผู้แต่งชาญชัย สุกใส.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542
เลขเรียก515 ช485ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ / อนุวัติ คูณแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก371.26 อ223ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ดิสครีต / วนิดา เหมะกุล
ชื่อผู้แต่งวนิดา เหมะกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535
เลขเรียก510 ว534ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = se-ed''s Madern english -Thai DIctionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด, 2551
เลขเรียก423.95911 ว346พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งโสภณ รัตนากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มิติบรรณการ, 2544
เลขเรียก347.06 ส979ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เก่ง Grammar ด้วย Mind mapping
ชื่อผู้แต่งหลี่, จงเยวี่ย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558.
เลขเรียก425 ห338ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครู
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2557.
เลขเรียก371.1 ก254อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง