พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์เพลงคลาสสิก / สดับพิณ รัตนเรือง
ชื่อผู้แต่งสดับพิณ รัตนเรือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพื่อนคู่หู, 2548
เลขเรียก784 ส123ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi
ชื่อผู้แต่งกอบเกียรติ สระอุบล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อินเตอร์มีเดีย,2561..
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ชื่อผู้แต่งรัตนะ บัวสนธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health
ชื่อผู้แต่งพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แอคทีฟ พริ้นท์,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for windows
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก = Skills and techlque for creative movement activities for early childhood
ชื่อผู้แต่งณัฐพร สุดดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง =Prevention and control of chronic non-communicable diseases and related research
ชื่อผู้แต่งถาวร มาต้น.
สำนักพิมพ์สุโขทัย :คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยรามคำแหง วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เจ้าพ่อร้อนรัก
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์กนิษฐ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แก้วชวาลา ,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทะเบียนรักมาเฟีย
ชื่อผู้แต่งโรสควอตซ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ไลต์ ออฟ เลิฟ โนเวล,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บายศรีพิธีบวงสรวง
ชื่อผู้แต่งอุมาวดี ทรัพย์สิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วาดศิลป์,2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง.
สำนักพิมพ์บุรีรัมย์ :โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Summer Eva รักนี้วุ่นนัก
ชื่อผู้แต่งTheLittleFinger.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใส,21 ซม.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง