พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ดอกรักริมธาร
ชื่อผู้แต่งเฟื่องนคร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า ,2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อผู้แต่งชลธิชา บุนนาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Money Genius : อัจฉริยะใช้เงินเป็น
ชื่อผู้แต่งเกริกพล มัสยวาณิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์ฮาวทู,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โปรวิชั่น,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่งเกรียง กิจบำรุงรัตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม )
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ วรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วาดศิลป์,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React + Boootstrap
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 21 ซม.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเอาตัวรอดจาก Covid-19
ชื่อผู้แต่งจาง, เหวินหง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :อมรินทร์เฮลท์,2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักส่งเสริมงานตุลาการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานยุติธรรม, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน centos (ภาคปฏิบัติ)
ชื่อผู้แต่งสุรพัธ์ สามาตรกูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :ซีเอ็ดยูเคชั้น,2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักการสอนสิ่งแวดล้อม = Principle for enivironmental teaching
ชื่อผู้แต่งวินัย วีระวัฒนานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง