พบ 34 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารทิศไท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ;2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปากร.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : กรมศิลปากร ; 2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารอุดมศานต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์อัสสัมชัญ ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง อนุสารอุดมศึกษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ดู าร)http://www.mua.go.th/prweb/pr_web/udom_mua/index.html ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมวิชาการเกษตร ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง FOOD Focus Thailand.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :Publisher Be Media Focus (Thailand)Co.,Ltd. ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการบัญชีและการจัดการ.
สำนักพิมพ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ;2547.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Chulalongkorn Medical Bulletin.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.; 2549.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Interdisciplinary Research Review.
สำนักพิมพ์นครปฐม :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ; 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
สำนักพิมพ์เลย :มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ,2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สำนักพิมพ์อุดรธานี : มหาลัยราชภัฏอุดรธานี ;2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :กรมส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัย ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง