พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เงารักซ่อนใจ
ชื่อผู้แต่งติญญา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :1168,2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่หูคู่ชื่น
ชื่อผู้แต่งกันยามาส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2547.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายลักษณะประกันภัย
ชื่อผู้แต่งนนทพัทธ์ ตรีณรงค์.
สำนักพิมพ์นครสวรรค์ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ว่าน สมุนไพร ไม้มงคล
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งในพฤติกรรมมนุษย์
ชื่อผู้แต่งศรีเสด็จ กองแกน.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฟิสิกส์เบื้องต้น ทั่วไป เล่ม 2
ชื่อผู้แต่งสุชาติ สุภาพ.
สำนักพิมพ์สมุทรสาคร :ม.ป.พ.,ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายมรดกทายาทและส่วนแบ่งมรดก
ชื่อผู้แต่งพัจนภา เพชรัตน์.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน.
ชื่อผู้แต่งจามรี ศรีรัตนบัลล์.
สำนักพิมพ์อุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์.
ชื่อผู้แต่งธัชชัย ช่อพฤกษา.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร,ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.= human resource development.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพร วรพันธกิจ.
สำนักพิมพ์ภูเก็ต :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ชื่อผู้แต่งเพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ.
สำนักพิมพ์เชียงราย :สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้.
ชื่อผู้แต่งอโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา.= education measurement evalution.
ชื่อผู้แต่งจารุนันท์ ขวัญแน่น.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา = Java Programming for Education.
ชื่อผู้แต่งศรินญา หวาจ้อย.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์,ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือ : การเจรจาสัญญาทางการค้า: เพื่อการนำเข้าและส่งออก
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :ที. เอส. พริ้นท์ติ้ง 2002,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง