ผู้แต่ง ธันยพงศ์ สารรัตน์
ชื่อบทความ “ ประวัติศาสตร์ชนชาติไท-ถิ่นกำเนิดชองคนไทย “ ปัญหาและวิธีการศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ในศตวรรษที่ 21 = “ History of Tai people-Origin of Thais “ : Problems and Methods of Education By teaching Thai history coursesin21 st century / ธันยพงศ์ สารรัตน์
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารงานวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2560), หน้า 53-71
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารงานวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2560), หน้า 53-71
ISSN 23509937
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด