พบ 5 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อผู้แต่งเกษแก้ว เสียงเพราะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สวัสดี ไอที,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. / [บรรณาธิการ, ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, สมพร ศิลป์สุวรรณ์].
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
เลขเรียก330.9593 ณ311ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องน้ำหอม เพื่อเรือนกายหอมกรุ่น / เจิดจรัส
ชื่อผู้แต่งเจิดจรัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544
เลขเรียก668.5 จ762น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องล่องไพร ตอน จามเทวี / น้อย อินทนนท์.
ชื่อผู้แต่งน้อย อินทนนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กระท่อมป.ล., 2553
เลขเรียก895.913 น968ล
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง