Found: 1,268  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่" REOEMPTORIS MISSION ของสมเด็จพระสันตปาปา ยอห์นปอลที่ 2 เรื่องคุณค่าถาวรของบทบัญญัติการแพร่ธรรม
ชื่อผู้แต่งสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฝ่ายการพิมพ์ วิทยาลัยแสงธรรม,2534.
เลขเรียก238ส626พ 2534
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏิบัติการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสออนแบบ "หลากหลายวิธีสอนภาษาไทย" / สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก271.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี ท่าน ก. เขาสวนหลวง (พ.ศ.2444 - 2544) / สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง ราชบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง ราชบุรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, 2544
เลขเรียก294.3 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเนื่องในพระพุทธศาสนา / วรรณนิภา
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543
เลขเรียก294.309 ว251ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง38 มงคล / โชติ จินตแสวง
ชื่อผู้แต่งโชติ จินตแสวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2547
เลขเรียก294.343 ช843ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง38 มงคลชีวิต / พระธรรมโกศาจารย์
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, มปป
เลขเรียก294.343 พ711ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเนื่องในพุทธศาสนา / วรรณนิภา
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2536
เลขเรียก294.3184 ว251ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง62 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร) / คณะบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550
เลขเรียก294.32 ม927ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง75 สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง / นทธัญ แสงไชย.
ชื่อผู้แต่งนทธัญ แสงไชย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558
เลขเรียก294.363 น151ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง80 ปี แหjงชีวิต บาง ภัทรบุตร (วัฒนศัพท์) / บาง ภัทรบุตร (วัฒนศัพท์)
ชื่อผู้แต่งบาง ภัทรบุตร (วัฒนศัพท์)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2540
เลขเรียก294.35 บ226ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง80 อรหันต์ ศิษย์เอกพระพุทธเจ้า อนุพุทธประวัติคัมภีร์เพชรแห่งพระพุทธศาสนา สาวก 80 องค์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพระบรมศาสดาประกาศพระธรรม / แก้ว สุพรรโณ
ชื่อผู้แต่งแก้ว สุพรรโณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2542
เลขเรียก294.30921 ก891อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 89 พระพุทธรูปสำคัญ ในรัชกาลที่ 9
ชื่อผู้แต่งสมชาย ณ นครพนม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,2562.
เลขเรียก294.3351 ส239ป 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องA companion to Aesthetics / David E. Cooper
ชื่อผู้แต่งCooper, David E.
สำนักพิมพ์Oxford : Blackwellpublishers, 1995
เลขเรียก210 C776C
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องA popular Dictionary of Buddhism / Christmas Humphreys
ชื่อผู้แต่งHumphreys, Christmas.
สำนักพิมพ์London : Curzon, 1984
เลขเรียก294.3 H927P
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องA Survey of Paramattha Dhammas /Sujin Borihanwanaket.
ชื่อผู้แต่งSujin boriharnwnaket.
สำนักพิมพ์Thailand : DhammaStudyandSupporyFoundation, 2005
เลขเรียก290 S726S
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed