เดือน/ปี :  
พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย = Physiology of Exerise / อุไร พรหมมา
ชื่อผู้แต่งอุไร พรหมมา.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : โปรแกรมวิชาพลศึกษาสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์, 2544
เลขเรียก612.042 อ479ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ / สิน พันธุ์พินิจ.
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555
เลขเรียก658.404 ส724ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการตลาด = Marketing Management / ฟิลิป คอตเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2547
เลขเรียก658.8 ค185ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก370.78 พ647ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial Economics / จรินทร์ เทศวานิช
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ เทศวานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
เลขเรียก338.5 จ735ศ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา / วิโรจน์ สารรัตนะ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2554
เลขเรียก370.7 ว387ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการประเมินโครงการ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ออฟเคอร์มิสท์, 2557
เลขเรียก658.404 พ647ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก423.95911 บ395พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน& แต่งภาพให้สวย Photo Shop CS6 / เนรมิต แผ่นทอง.
ชื่อผู้แต่งเนรมิต แผ่นทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียก006.68 น793ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องinsight Photoshop CS 5 ฉบับสมูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร เกี๋ยงคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553
เลขเรียก006.68 ด211อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือ Photoshop CS Peofessional Guide ฉบับสมบูรณ์ / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ บุญจิตร.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2554
เลขเรียก006.68 ก668ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)
ชื่อผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนการตลาด = Marketing Planning
ชื่อผู้แต่งเพลินทิพย์ โกเมศโสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.
เลขเรียก658.8 พ678ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545
เลขเรียก320.5 ส254ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง