เดือน/ปี :  
พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ดิสครีต / วนิดา เหมะกุล
ชื่อผู้แต่งวนิดา เหมะกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535
เลขเรียก510 ว534ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Qualitative Research in Political Science & Public Administration / จุมพล หมินพานิช
ชื่อผู้แต่งจุมพล หนิมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียก001.42 จ466ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2540.
เลขเรียก001.42 บ434ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative Research / นิศา ชูโต
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.การพิมพ์, 2548
เลขเรียก001.42 น382ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546.
เลขเรียก001.4 ส462ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ=QUALITATIVE RESEARCH / รวีวรรณ ชินะตระกูล
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ชินะตระกูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง, มปป
เลขเรียก001.42 ร737ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียก001.4 ส462ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)
ชื่อผู้แต่งโชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คอร์ฟังก์ชั่น,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2556
เลขเรียก808.06 ว371ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียก352 ว849น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการตลาด = Marketing Management / ฟิลิป คอตเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2547
เลขเรียก658.8 ค185ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก423.95911 บ395พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3+jQuery ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ Responsives ด้วย PHP Bootstrap E-commerce ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On theories of political science and public administration
ชื่อผู้แต่งวัชรพล ศุภจักรวัฒนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง