เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก423.95911 บ395พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนการตลาด = Marketing Planning
ชื่อผู้แต่งเพลินทิพย์ โกเมศโสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.
เลขเรียก658.8 พ678ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)2555.
เลขเรียก005.74 ว326ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial Economics / จรินทร์ เทศวานิช
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ เทศวานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
เลขเรียก338.5 จ735ศ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการตลาด = Marketing Management / ฟิลิป คอตเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2547
เลขเรียก658.8 ค185ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล / จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และวนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งจริยาวัตร คมพยัคฆ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทองจำกัด, 2554
เลขเรียก610.7343 จ348ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกีต้าร์โซโล่ / ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์
ชื่อผู้แต่งศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอสซอฟท์เทค, 2549
เลขเรียก780.26 ศ491ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องดนตรีตะวันตก / คมสันต์ วงศ์วรรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก780.9 ค838ด
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกีต้าร์คอร์ดและสเกล / ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์
ชื่อผู้แต่งศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอสซอฟท์เทค, 2549
เลขเรียก780.26 ศ491ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแจ๊ซ ฮาร์โมนี = Jazz Harmony / แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
ชื่อผู้แต่งแมนรัตน์ ศรีกรานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.การพิมพ์, มปป
เลขเรียก780.26 ม657จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของคาร์ล ออร์ฟ / ธวัชชัย นาควงษ์.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย นาควงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
เลขเรียก780.7 ธ394ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehousing for modern data management
ชื่อผู้แต่งรัฐสิทธิ์ สุขะหุต.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำสอนรายวิชา การพัฒนาผู้สุงอายุ / ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2547
เลขเรียก305.26 ธ371อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / วิชัย โถสุวรรณจินดา
ชื่อผู้แต่งวิชัย โถสุวรรณจินดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2551
เลขเรียก658.3 ว539ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = A Framework for Human Resource Management / เกร์ย เดสส์เลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดยชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ และคนอื่นๆ.
ชื่อผู้แต่งเดสส์เลอร์, เกร์ย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดยูเคชั่นอินโดไชน่า, 2552
เลขเรียก658.3 bด 579ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง