Found: 586  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริง โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ" / ชาตรี สำราญ
ชื่อผู้แต่งชาตรี สำราญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก371.102 ช514ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เจ้าสำราญ" สองร้อยห้าเรื่องสั้นๆ / ช่อการะเกด
ชื่อผู้แต่งช่อการะเกด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2525
เลขเรียก089.5911 ช912จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง24 กะรัต / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2540
เลขเรียก089.5911 ส215ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 นาทีมีสาระ /ธนาคารกสิกรไทย.
ชื่อผู้แต่งธนาคารกสิกรไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, มปป
เลขเรียก089.5911 ส264ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง50 คำ กุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข และคนอื่นๆ.
ชื่อผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;, 2556
เลขเรียก337.159 ก671ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง500 เรื่องนารู้ประชาคมอาเซียน / สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : เจเนซิสมีเดียคอม, มปป
เลขเรียก337.159 ส472ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ชีวิตและงาน / เดโช สวนานนท์.
ชื่อผู้แต่งเดโช สวนานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไฮเทคพรินติ้ง, 2536
เลขเรียก089.5911 ด528ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง70 ปี ราชบัณฑิตวิชาสาร / ราชบัณฑิตสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน, 2547
เลขเรียก089.5911 ร225จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งทวีวงศ์ ศรีบุรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโลกสีเขียว,2541.
เลขเรียก304.2ท737อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องHarry Potter and The Prisoner of Azkaban / J.K Rowling
ชื่อผู้แต่งRowling, J.K.
สำนักพิมพ์London : GreatBritain, 1999
เลขเรียก089.5911 R883H
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องISO 14001 : 2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต.
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2551
เลขเรียก363.737 ส626อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก363.737 ส626อ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องOMG มหัศจรรย์ได้อีก / เจน เพน ; แปลและเรียบเรียงโดย จิตรลดา สิงห์คำ.
ชื่อผู้แต่งเพน เจน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เบรนจีเนียส, 2554
เลขเรียก089.95911 พ189อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
ชื่อผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560.
เลขเรียก344.046 บ572ก 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2561.
เลขเรียก344.046 อ446ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed