Found: 79,733  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " Excell" โปรแกรมที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม / วิทยา จั่นคล้าย.
ชื่อผู้แต่ง วิทยา จั่นคล้าย.
แหล่งที่มา วารสารนักบริหาร. ปีที่ 31, ฉบับ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554), หน้า 115-118 ISSN 0125-4960
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " กลอย " พืชป่ามหัศจรรย์
ชื่อผู้แต่งภูดิศ ฤทธิ์จารุกร.
แหล่งที่มา วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. ปีที่ 21, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2561), หน้า 62-79 ISSN 15130096
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" การปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ " การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน " / มยุรี ทับทิมหิน
ชื่อผู้แต่งมยุรี ทับทิมหิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ม189ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “ กูเกิลแอปพลิเคชั่น” นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา =“ Google App” Innovation for Education to Vocational Education
ชื่อผู้แต่งสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์.
แหล่งที่มา วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร. ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2559), หน้า 66-77 ISSN 25395963
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " ข่าวดี " และ " ข่าวร้าย " ในหนังสือพิมพ์ยุคซาร์เคยทายทักอนาคตรัสเซีย
ชื่อผู้แต่ง ไกรฤกษ์ นานา.
แหล่งที่มา ศิลปวัฒนธรรม.(นิตยสาร). ปีที่ 37, ฉบับ 9 (ก.ค. 2558), หน้า 144-167
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง" ชั่งหัวมัน" โครงการพิชิตความเเห้งเเล้งตามพระราชดำริ / ศูนย์วิจัยเเลพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยเเลพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี.
แหล่งที่มา วารสารกสิกร. ปีที่ 84, ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554), หน้า 74-76 ISSN 0125-3697
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “ ต้นกล้าวิชาการ”: นวัตกรรมการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 "Ton Kla Wichakan": Knowledge Management Innovation in the 21st
ชื่อผู้แต่งมานะ สินธุวงษานนท์.
แหล่งที่มา วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. ปีที่ 32, ฉบับ 2(2562)กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า1-8 ISSN 08581894
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " กระบวนการคิด " / บริบูณ์ เกษรา
ชื่อผู้แต่งบริบูรณ์ เกษรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 บ218ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การทำงานรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมละครหุ่น " / ฑทลา วัฒนสิน
ชื่อผู้แต่งฑมลา วัฒนสิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ฑ672ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " สอนจากง่ายไปยากเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม " / อัมพร ทองไถ้ผา
ชื่อผู้แต่งอัมพร ทองไถ้ผา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 อ555ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " เทริด" สืบสานคุณค่าโนราถิ่นใต้
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล.
แหล่งที่มา วารสารวัฒนธรรม. ปีที่ 56, ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย. 2560), หน้า 92-99 ISSN 08573727
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed