Found: 19,286  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" การปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ " การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน " / มยุรี ทับทิมหิน
ชื่อผู้แต่งมยุรี ทับทิมหิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ม189ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " กระบวนการคิด " / บริบูณ์ เกษรา
ชื่อผู้แต่งบริบูรณ์ เกษรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 บ218ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การทำงานรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมละครหุ่น " / ฑทลา วัฒนสิน
ชื่อผู้แต่งฑมลา วัฒนสิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ฑ672ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " สอนจากง่ายไปยากเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม " / อัมพร ทองไถ้ผา
ชื่อผู้แต่งอัมพร ทองไถ้ผา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 อ555ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"การปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร " / กุศยา แสงเดช
ชื่อผู้แต่งกุศยา แสงเดช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ก486ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ - รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = Reasons for coups in modern SiamThailand
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2561.
เลขเรียก320.9593 ธ557ข 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในเมื่องไทยปัจจุบัน : บทวิเคราะห์และเอกสาร / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
เลขเรียก320.9593 ธ557ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559.
เลขเรียก398.2 ศ444ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ทำได้หายจน" เรื่ยงราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ.ดีเด่น / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนากรมการศาสนา, 2539
เลขเรียก330.9 ก711ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม / กุสุมา รักษมณี และคณะ...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม;, 2551
เลขเรียก306.47 ก732ป
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการพัฒนาทางปัญญา" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สอนศึกษา ทักษะชีวิต" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้" / ทองระย้า นัยชิต
ชื่อผู้แต่งทองระย้า นัยชิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก371.102 ท927ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏรูปการเรียนรู้ที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แคนดิดมีเดีย, 2544
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed