พบ 19 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้คำสั่งและฟังก์ชัน FoxPro
ชื่อผู้แต่งดวง บงกชเกตุสกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ม.ป.พ.,2537.
เลขเรียก005.43 ด725ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเรียนรู้ด้วยภาพ Windows 95
ชื่อผู้แต่งแผน พูนพัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์,2537.
เลขเรียก005.369 ผ756ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PCPLC
ชื่อผู้แต่งสุเธียร เกียรติสุนทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536.
เลขเรียก005 ส446ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรรพสิ่งล้วนวิจัย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สสกว), 2545
เลขเรียก001.42 ส786ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ.
ชื่อผู้แต่งชูศรี วงศ์รัตนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตรการพิมพ์, 2541
เลขเรียก001.422 ช418ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สุวีริยาสาส์น,2537.
เลขเรียก001.4 อ517ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวรรณกรรมมนุษยศาสตร์และงานของห้องสมุด / กุศล นาคะชาต.
ชื่อผู้แต่งกุศล นาคะชาต.
สำนักพิมพ์ปัตตานี : ภาควิชาบรรณารักษศาตร์คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ปัตตานี, 2524
เลขเรียก001.3 ก487ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จูนพับลิชชิ่ง,2542.
เลขเรียก001.42 ส423ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความรู้เพื่อการพัฒนา : รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/42 / ธนาคารโลก ; แปลและเรียบเรียงโดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ.
ชื่อผู้แต่งธนาคารโลก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542
เลขเรียก001.2 ธ521ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความรู้เพื่อการพัฒนา : รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/42 / ธนาคารโลก ; แปลและเรียบเรียงโดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ.
ชื่อผู้แต่งธนาคารโลก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542
เลขเรียก001.2 ธ521ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทงสังคมศาสตร์ = A Guide for Selecting Statistical Techigues for Analyzing Social Sciense Pata / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟันนี่พับบลิชซิ่ง, 2531
เลขเรียก001.422 /b อ044ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : สหรัฐอเมริกา เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538
เลขเรียก973.03 ร225ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฤษฎีกาสาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ;2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวนศาสตร์ไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ;2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง