พบ 29 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารผู้ไถ่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คณะคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมเเละสันติ.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักวิชาการเเละมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปากร.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : กรมศิลปากร ; 2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารอุดมศานต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์อัสสัมชัญ.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง DISASTER PROFILE.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยเเละความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ; 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฤษฎีกาสาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ;2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสารวุฒิสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.,$ 2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสายตรงศาสนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กรทรวงวัฒนธรรม.(ดูวารสาร)http://sys.dra.go.th/emedia/booklist.php?groupid=2 ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง FOOD Focus Thailand.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :Publisher Be Media Focus (Thailand)Co.,Ltd. ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารอุตสาหกรรมสาร.
สำนักพิมพ์สุราษฎ์ธานี :ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสาร.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Stock Focus Magazine.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ; 2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมประชาสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมประชาสัมพันธ์.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA.
สำนักพิมพ์ประทุมธานี :Thammasart University ; 2017.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง