Found: 58,506  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2536
เลขเรียก635.9 ส215ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ และการตกแต่งสถานที่ / สุนทร ปุณโณทก
ชื่อผู้แต่งสุนทร ปุณโณทก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2522
เลขเรียก635.9 ศ454ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ดอกไม้ประดับกับแนวคิดการจัดสวนด้วยตนเอง / จันทร วรากุลเทพ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งจันทร วรากุลเทพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซี.อาร์.เอส.ยูนิวอร์แซล, 2546
เลขเรียก635.9 จ115ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ดอกไม้ประดับป่าหุบเขาลำพญา / ประยูร ดำรงรักษ์.
ชื่อผู้แต่งประยูร ดำรงรักษ์.
สำนักพิมพ์ยะลา : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา;, 2551
เลขเรียก635.9 ป365ม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ดัด / สุภา สิริสิงห์ ; นามแฝง โบตั๋น.
ชื่อผู้แต่งสุภา สิริสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2533
เลขเรียก895.913 บ919ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ด่าง 1 = Variegated Plants 1 / เนื่องพณิช สินชัยศรี และปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง
ชื่อผู้แต่งเนื่องพณิช สินชัยศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2547
เลขเรียก635.9 น379ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ด่าง 2 = Variegated Plants 2 / เนื่องพณิช สินชัยศรี และปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง
ชื่อผู้แต่งเนื่องพณิช สินชัยศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2547
เลขเรียก635.9 น879ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ตัดดอก / สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2516
เลขเรียก635.9 ว346ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ต้นประดับ เล่ม 1 / วชิรพงศ์ หวลบุตตา
ชื่อผู้แต่งวชิรพงศ์ หวลบุตตา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2542
เลขเรียก635.9 ว723ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ต้นประดับ เล่ม 2 / วชิรพงศ์ หวลบุตตา
ชื่อผู้แต่งวชิรพงศ์ หวลบุตตา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2542
เลขเรียก635.9 ว237ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ประดับดอก / ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2533
เลขเรียก635.9 ภ416ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ประดับที่กินได้และพืชสมุนไพร / วัฒนา ณ สงขลา
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ณ สงขลา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2547
เลขเรียก635.9 ว113ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ประดับพอกอากาศ พัฒน์ พิชาน.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ พิชาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แนวเกษตรกรรม, 2555
เลขเรียก635.9 พ113ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ประดับสวนหลวง และประวัติการจัดสวนเมืองไทย / วิชัย อภัยสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวิชัย อภัยสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานธรรมชาติศึกษา, 2536
เลขเรียก635.9 ว321ม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ประดับเพื่อการตกแต่ง / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์กรงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2551
เลขเรียก635.9 ศ861ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed