Found: 222  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง.
สำนักพิมพ์บุรีรัมย์ :โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา,2562.
เลขเรียก371.3 ว559จ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย = Biostatistics : Basic concepts of descriptive and inferential statistics for research
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2562.
เลขเรียก519.5 พ767ช 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียกวจ363.728 อ881ช 2562
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ อินทรนนท์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :คอร์ฟังก์ชั่น,2562.
เลขเรียก621.317 ก281ต 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ถนนเจริญกรุง : วัด บ้าน ชุมชน และถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่งพระสุธีรัตนบัณฑิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วัดสุทธิวราราม,2562.
เลขเรียก307.1416 พ414ถ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ถอดปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง : สู่บทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัย
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย,2562.
เลขเรียก363.348 ม234ถ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีการประเมิน
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก001.4 ศ452ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 1 : เสด็จพระราชสมภพ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 10 : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 2 : ทูลกระหม่อมฟ้าชาย
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 3 : ทรงศึกษาวิทยาการ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 4 : พระอัจฉริยภาพ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 5 : สยามมกุฎราชกุมาร
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 6 : วีรกษัตริย์นักการทหาร
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม 7 : สานสายใยอุ่นไอรัก
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ท 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed