Found: 222  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
สำนักพิมพ์พระนครศรีอยุธยา :ไพบูลย์พิพัฒน์,2562.
เลขเรียก010.44 ท668ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ประกอบผล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2562.
เลขเรียก005.133 ธ647ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT
ชื่อผู้แต่งทีมงาน CU BEST CLUB.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก510.076 ท533ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อผู้แต่งAbsolute LAW.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ปัณณวิชญ์,2562.
เลขเรียก346.048 อ953ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือผูกเงื่อนเชือกให้ถูกงานอย่างถูกหลัก
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ ศรีสง่าไชย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ กอแก้ว,2562.
เลขเรียก369.47 ว225ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โปรวิชั่น,2562.
เลขเรียก005.276 ศ684ค2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งปัญญา ธีระเวชวรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เพชรประกาย,2562.
เลขเรียก658.3 ป524ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเก็งข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่งสถาบัน THE BEST CENTERฝ่ายวิชาการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center Intergroup,2562.
เลขเรียก354.593003 ส181ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สวัสดี ไอที,2562.
เลขเรียก005.133 ศ684ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง
ชื่อผู้แต่งณัฐวัตร คำภักดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โปรวิชั่น,2562.
เลขเรียก005.13 ณ359ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)
ชื่อผู้แต่งโชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คอร์ฟังก์ชั่น,2562.
เลขเรียก005.1 ช824ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเรียน-สอนพูดภาษาอังกฤษบูรณาการ
ชื่อผู้แต่งนำชัย สีดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ,ไทย;เอกลักษณ์การพิมพ์,2562.
เลขเรียก428 น579ค 2562
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อผู้แต่งชลธิชา บุนนาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก642.6 ช224ง 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อผู้แต่งชลธิชา บุนนาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2563.
เลขเรียก642.6 ช224ง 2563
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จัดการข้อมูลด้วย MongoDB ฐานข้อมูล NoSQL
ชื่อผู้แต่งเยาวภา จรัสสันติจิต.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :จรัสธุรกิจการพิมพ์,2562.
เลขเรียก005.74 ย544จ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed