Found: 222  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา
ชื่อผู้แต่งกมลฉัตร กล่อมอิ่ม.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :พิษณุโลกดอทคอม,2562.
เลขเรียก375 ก131ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา
ชื่อผู้แต่งกมลฉัตร กล่อมอิ่ม.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :พิษณุโลกดอทคอม,2562.
เลขเรียก375 ก136ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวิไล ตั้งจิตสมคิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียกวจ305.26 ว724ก 2562
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งกิติยา โต๊ะทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียกวจ363.728 ก676ก 2562
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดผลการศึกษา
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี.
สำนักพิมพ์กาฬสินธุ์ :ประสานการพิมพ์, 2562.
เลขเรียก371.26 ส253ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ : Educational research :bconcepts and applications.
ชื่อผู้แต่งอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก370.72 อ727ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ชื่อผู้แต่งรัตนะ บัวสนธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก371.33 ร114ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R = Data analysis using R program
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์,2562.
เลขเรียก005.133 ส657ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามลดา,2562.
เลขเรียก519.535 ก399ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : วิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่งพลอย สืบวิเศษ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2562.
เลขเรียก352.2 พ451ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ ลีลาวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียกวจ629.2293ว281ก 2562
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษางานอุตสาหกรรม = Industrial work study
ชื่อผู้แต่งรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ท้อป,2562.
เลขเรียก658.54 ร332ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุดปราการ= The Study of Problems and educational Management Guidelines of the Child Developmen...
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ มั่นคง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียกวจ372.218ณ331ก 2562
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก371.9046 ภ661ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2562.
เลขเรียก005.133บ113ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed