Found: 222  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมกฎหมายปกครอง
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พีรภาส,2562.
เลขเรียก342.06 ค546ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำพิพากษาของศาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรมสถาบันอนุญาโตตุลาการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม,2562.
เลขเรียก347.09 ส691ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 1
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2562.
เลขเรียก342.593 ส619ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมศัพท์ที่มักออกสอบ TOEIC 4000 คำ + แนวข้อสอบ Vocab
ชื่อผู้แต่งวศินีทิพย์ เรนวาลี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2562.
เลขเรียก428.0076 ว357ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รอบรู้นันทนาการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพลศึกษา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักนันทนาการ,2562.
เลขเรียก790.069 ร711ร 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information system
ชื่อผู้แต่งพลพธู ปียวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทีพีเอ็น เพรส,2562.
เลขเรียก657.1 พ764ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems
ชื่อผู้แต่งพลพธู ปียวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทีพีเอ็น เพรส, 2562.
เลขเรียก657.0285 พ176ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รักษาใจเรา
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสสนโต.
สำนักพิมพ์ราชบุรี :มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต,2562.
เลขเรียก294.34 ส125ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนกับต้นแบบอารยธรรมสถาปัตย์เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Expectation and satisfaction of the e...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียก338.4791 ส759ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of an activity organization model for enhance moral and ethics for Pratho...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ปิยภัณฑ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียก371.8 พ524ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน = A study of key drivers of successful community livelihood.
ชื่อผู้แต่งสถาบันการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,2562.
เลขเรียก338.642 ส181ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัย การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล = The knowledge management of administration for inherit Thai classical music culture i...
ชื่อผู้แต่งวินัยธร วิชัยดิษฐ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2561.
เลขเรียก780.7 ว622ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ราษฎรกำแหง : บันทึก 9 คดี ต้านรัฐประหารในยุค คสช.
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ชวาลาวัณย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน,2562.
เลขเรียก320.9593 อ623ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ จากประสบการณ์ทำงานสำหรับเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เกษียณอายุ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งบุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
เลขเรียกวจ658.313บ437ร 2562
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รู้ตามฐานะ
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสสนโต.
สำนักพิมพ์ราชบุรี :มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต,2562.
เลขเรียก294.34 ส125ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 11 12 13 14 15
Search Tools: Get RSS Feed