Found: 222  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลังงานกับชีวิต = Energy and Life
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี น้อยน้ำใส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก333.79 ส839พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง
ชื่อผู้แต่งมัทนา เจริญวงศ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ภาพพิมพ์,2562.
เลขเรียก070.4 ม346พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduion ด้วย NodeMCU
ชื่อผู้แต่งภาสกร พาเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :โปรวิชั่น,2562.
เลขเรียก629.895 พ493ภ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ สง่ากอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2562.
เลขเรียก005.133 ส826พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ Myariadb
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2562.
เลขเรียก005.712 บ113พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular + Bootstrap
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2562.
เลขเรียก005.3 จ575พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Node.js express+MangoDB
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2562.
เลขเรียก005.3 จ575พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React + Boootstrap
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2562.
เลขเรียก006.78 จ575พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา.
เลขเรียก069 พ757พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
ชื่อผู้แต่งประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ส.เอเชีย เพรส (1989),2562.
เลขเรียก005.133 ป362พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พูดอังกฤษคล่อง ขายง่าย บริการเลิศ ลูกค้าประทับใจ = English for service business
ชื่อผู้แต่งโทโมโกะ, ซูกายะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2562.
เลขเรียก428.34 ท854พ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ศิริคุณโชติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :เรือนแก้วการพิมพ์,2562.
เลขเรียก343.04 ส843ภ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย = Geography of Thailand
ชื่อผู้แต่งศุภรัตน์ พิณสุวรรณ.
สำนักพิมพ์สงขลา :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,2562.
เลขเรียก915.9302 ศ715ภ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาลีรติกานต์
ชื่อผู้แต่งฉัตรฉาย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใส,2562.
เลขเรียก895.913 ฉ232ม 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2562.
เลขเรียก915.91 ท622ย 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed