Found: 615  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก363.7063 ส319ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก363.7063 ส319ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตลาดเพื่อความยั่งยืน = Sustainability marketing
ชื่อผู้แต่งนธกฤต วันต๊ะเมล์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก658.8 น152ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การต่อลงดินระบบไฟฟ้า เล่มที่ 4 : หลักดิน รากสายดิน และการวัด = Ground electrodes, earth terminals and measurements
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย,2561.
เลขเรียก621.319 ว742ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การต่อเติมบ้าน : เตรียมตัวและลงมือต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธี
ชื่อผู้แต่งศักดา ประสานไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บ้านและสวน,2561.
เลขเรียก643.7 ศ321ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น
ชื่อผู้แต่งพวงทอง ภวัครพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก327.593059 พ465ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความยั่งยืน
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก336.01 ว849ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการ การเมือง ท้องถิ่นและเมือง
ชื่อผู้แต่งรงค์ บุญสวยขวัญ.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช :ศูนย์ความเป็นเลิศการบริหารจัดการการท้องถิ่นและเมือง,2561.
เลขเรียก352.14 ร113ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน = Classroom Management
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ไชยศรี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2561.
เลขเรียก371.1 ป412ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน = Classroom Management
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ไชยศรี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2561.
เลขเรียก371.1 ป412ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวใหม่,2561.
เลขเรียก658 ว689ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2561.
เลขเรียกวจ374.9593น146ก 2561
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามหลักเสรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2561.
เลขเรียกวจ330.9593อ146ก 2561
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ = Modern retail management
ชื่อผู้แต่งฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2561.
เลขเรียก658.87 ฐ319ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา แช่มช้อย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก371.2 ส739ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed