Found: 551  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยทางการศึกษา = Educational research
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิทยพัฒน์,2559.
เลขเรียก370.78 ส848ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยทางสุขภาพ
ชื่อผู้แต่งกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธรรมสภา,2559.
เลขเรียก610.7 ก136ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา = Development research of love model for enhancing comprehensive humanization : a research pro...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียก001.4 อ911ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดและการวิจัยทางธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งพนิตสุภา ธรรมประมวล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง,2559.
เลขเรียก658.83 พ211ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก370.78 อ223ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed Methods : Paradigms of Research for the 21 Century
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง.
สำนักพิมพ์ขอนแก่น :สัมฤทธิ์ กางเพ็ง,2559.
เลขเรียก001.42 ส616ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ = Participatory research to reduce the use of herbicides to promote greenest of farmer...
ชื่อผู้แต่งอัคกะบัทคาน ปาทาน.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียกวจ632.954 อ111ก 2559
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติและวิจัย
ชื่อผู้แต่งสายฝน เสกขุนทด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล กรุ๊ป,2559.
เลขเรียก005.369ส661ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว = Multivariate Analysis
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์ จำกัด, 2559.
เลขเรียก519.535 ส657ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB = Multivariate analysis by using SPSS and MINITAB
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก519.535 ส657ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่งสุรกิจ คำวงศ์ปีน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก657.3 ส845ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2559.
เลขเรียก338.9593 จ679ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่งพัชราภา สิงห์ธนสาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2559.
เลขเรียก658.4033 พ519ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิทยพัฒน์,2559.
เลขเรียก650 ส444ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2560.
เลขเรียก370.9593 พ975ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed