Found: 551  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development
ชื่อผู้แต่งศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก658.3 ศ439ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประภาศรี แสงอนุศาสน์.
ชื่อผู้แต่งประภาศรี แสงอนุศาสน์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก371.33 ป344ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ = Information system development for business
ชื่อผู้แต่งพริ้มไพร วงค์ชมภู.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2559.
เลขเรียก658.403 พ426ร 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วีพรินท์(1991),2559.
เลขเรียก375.001 ช432ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ ทับทวี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วาดศิลป์,2559.
เลขเรียก745.5 ศ721ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ = Bioremediation
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา สมตระกูล.
สำนักพิมพ์มหาสารคาม :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2559.
เลขเรียก628.5ข227ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ สายแก้วดี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก352.0073 พ675ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก372.21 ช354ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวัลภา เกิดดี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก320.9593 ว442ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การยศาสตร์ = Ergonomics
ชื่อผู้แต่งกิตติ อินทรานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก620.82 ก671ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การละเล่นของไทย
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ กลิ่นเกษร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก790.09593 ส876ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.26 อ223ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ ตังธนกานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.26 ก677ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ = Learning Measurement and Evaluation
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.26 ช823ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่งชาลิสา มากแผ่นทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก302.2072 ช526ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed