Found: 551  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่งกฤษฏากรณ์ ยูงทอง.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์,2559.
เลขเรียก342 ก279ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 58 การขนส่งทางน้ำ = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :อรินทร์แอนด์พริ้งติ้งพับลิชชิง,2559.
เลขเรียก343.096 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 47 คุ้มครองผู้บริโภค การพนัน = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการทฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2559.
เลขเรียก343.071ส691ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 50 อาวุธ = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์แอนด์พริ้นติ้งพับลิชชิง,2559.
เลขเรียก341.73 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 51 ศาล และองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์แอนด์พรื้นติ้งพับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียก340.09593 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 52 ศาล และองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด,2559.
เลขเรียก347.593 ส961ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 53 การดำเนินกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :มรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง,2559.
เลขเรียก340.09593 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 54 นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการะบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2559.
เลขเรียก341.7 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 55 คนต่างด้าว = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :มรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง,2559.
เลขเรียก342.593083 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 56 การขนส่งทางบก = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :มรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง,2559.
เลขเรียก343.0946 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายไทย : เล่ม 57 การขนส่งทางบก = Thai Law
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :มรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง,2559.
เลขเรียก343.0946 ส691ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระต่ายในพระจันทร์
ชื่อผู้แต่งแพน พงศ์พนรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แพรวสำนักพิมพ์,2559.
เลขเรียก895.914 พ959ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระทงใส่ของใบตองวิจิตร (ฉบับสุดคุ้ม)
ชื่อผู้แต่งสุพัสดา ศรีอุดม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วาดศิลป์,2559.
เลขเรียก745.925 ส831ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The Innovator''s method
ชื่อผู้แต่งเฟอร์, นาธาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แอร์โรว์ มัลติมีเดีย,2559.
เลขเรียก658.4063 ฟ642ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิต = Manufacturing .Processes
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ;2559.
เลขเรียก670 ณ249ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed