Found: 551  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาการค้ายาเสพติดที่มีผลต่อการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งชลฤดี โสมภา.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก364.177 ช227ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาไทย 4.0 : ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์แและผลิตภาพ
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2559.
เลขเรียก370.1 พ976ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างมูลค่าศิลปะข้างถนนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = Street art value for creative economy
ชื่อผู้แต่งไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2559.
เลขเรียก658.872ช926ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก370.72 ณ299ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศยาม,2559.
เลขเรียก001.43 ว247ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารทางการตลาด
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ ธีรสรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก658.45 ส344ก 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งเมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก303.482ม544ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication in rural development
ชื่อผู้แต่งศุภณิช จันทร์สอง.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2559.
เลขเรียก302.2 ศ686ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่งปัทมาวดี สิงหจารุม.ล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์,2559.
เลขเรียก613.71 ป533ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม : แนวคิด รูปแบบ และการวิเคราะห์
ชื่อผู้แต่งปานฉัตท์ อินทร์คง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อันลิมิต พริ้นติ้ง ,2559.
เลขเรียก745.2 ป25ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่งกิติ สินธุเสก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก729 ก676ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ = Creative Educational Media Design
ชื่อผู้แต่งเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.33 ข637ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา = Reading for intellectual development
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์.
สำนักพิมพ์เลย :มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,2559.
เลขเรียก418.2 พ284ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน.
ชื่อผู้แต่งเขมปริต ขุนราชเสนา.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก005.13 ข642ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล = Visual Programming
ชื่อผู้แต่งตวงสิทธิ์ สนขำ.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,2559.
เลขเรียก005.133 ต218ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed