Found: 58,506  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม / กุสุมา รักษมณี และคณะ...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม;, 2551
เลขเรียก306.47 ก732ป
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่" REOEMPTORIS MISSION ของสมเด็จพระสันตปาปา ยอห์นปอลที่ 2 เรื่องคุณค่าถาวรของบทบัญญัติการแพร่ธรรม
ชื่อผู้แต่งสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฝ่ายการพิมพ์ วิทยาลัยแสงธรรม,2534.
เลขเรียก238ส626พ 2534
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"พะซาช์อง" ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2546
เลขเรียก400 ก179พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการพัฒนาทางปัญญา" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สอนศึกษา ทักษะชีวิต" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้" / ทองระย้า นัยชิต
ชื่อผู้แต่งทองระย้า นัยชิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก371.102 ท927ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏรูปการเรียนรู้ที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แคนดิดมีเดีย, 2544
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย" / ลัดดา ไหวดี
ชื่อผู้แต่งลัดดา ไหวดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ล238ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "คิดก่อนทำแล้วนำมาจัดคุณภาพ" / ปริพนธ์ กรรณิกา
ชื่อผู้แต่งปริพนธ์ กรรณิกา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ป736ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรุ้ครูต้นแบ" : การจัดกระบวนการเรียนรุ้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ"การสอนให้คิคโคยใช้สถานการณ์ชีวิตจิรง" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดับบลิว.เจ.พร็อเพอตี้, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ไม่เร่งเขียนอ่านสุขสำราญ เตรียมความพร้อม" / วัชรินทร์ ผดุงพจน์
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ ผดุงพจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก371.102 ว386ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้เป็นกลุ่ม มุ่งเน้นประสบการณ์" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรั...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอตี้, 2544
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" / ราตรี อินกัน
ชื่อผู้แต่งราตรี อินกัน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครูสกศ., 2544
เลขเรียก371.102 ร442ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "การสอนแบบการเรียนรู้พหุปัญญาโดยคละชั้น" / สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทแคนดิดมีเดีย, 2545
เลขเรียก371.103 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed