Found: 53,419  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" การปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ " การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน " / มยุรี ทับทิมหิน
ชื่อผู้แต่งมยุรี ทับทิมหิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ม189ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " กระบวนการคิด " / บริบูณ์ เกษรา
ชื่อผู้แต่งบริบูรณ์ เกษรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 บ218ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การทำงานรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมละครหุ่น " / ฑทลา วัฒนสิน
ชื่อผู้แต่งฑมลา วัฒนสิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ฑ672ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง" ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " สอนจากง่ายไปยากเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม " / อัมพร ทองไถ้ผา
ชื่อผู้แต่งอัมพร ทองไถ้ผา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 อ555ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Fibre"เส้นใยอาหารสำคัญเพื่อคนรักสุขภาพและรูปร่าง / วชิรา วิเศกก์สมบูลย์.
ชื่อผู้แต่งวชิรา วิเศกก์สมบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด;, 2553
เลขเรียก646.72 ว153ฟ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Primitivism" in 20th century Art : Affinity of the tribal and the Modern / William Rubin
ชื่อผู้แต่งRubin, William.
สำนักพิมพ์NewYork : TheMuseumofModernArt, 1984
เลขเรียก736.4 R896P
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"การปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ " การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร " / กุศยา แสงเดช
ชื่อผู้แต่งกุศยา แสงเดช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ก486ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ - รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = Reasons for coups in modern SiamThailand
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2561.
เลขเรียก320.9593 ธ557ข 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในเมื่องไทยปัจจุบัน : บทวิเคราะห์และเอกสาร / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
เลขเรียก320.9593 ธ557ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้าวกล้องงอก" ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงอกงาม / พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์
ชื่อผู้แต่งพิมพ์อร ศีตคุนรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2552
เลขเรียก641.33 พ367ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559.
เลขเรียก398.2 ศ444ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ทำได้หายจน" เรื่ยงราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ.ดีเด่น / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนากรมการศาสนา, 2539
เลขเรียก330.9 ก711ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียก923.2593 ว491บ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่" REOEMPTORIS MISSION ของสมเด็จพระสันตปาปา ยอห์นปอลที่ 2 เรื่องคุณค่าถาวรของบทบัญญัติการแพร่ธรรม
ชื่อผู้แต่งสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฝ่ายการพิมพ์ วิทยาลัยแสงธรรม,2534.
เลขเรียก238ส626พ 2534
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"พะซาช์อง" ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2546
เลขเรียก400 ก179พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed