Found: 201  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการศึกษาชุด แบบฝึกการเขียนเรียงความเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) /...
ชื่อผู้แต่งกรองทอง จิรเดชากุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2548
เลขเรียก808.4 ก792น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนเรศวรมหาราช ฉบับการ์ตูน / สรรัตน์ จิรบวรสิวุทธิ์
ชื่อผู้แต่งสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไอคิวดี, 2550
เลขเรียก959.335 ส284น
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมในเขตการศึกษา 6 / อมรา นิสะโสกะ
ชื่อผู้แต่งอมรา นิสะโสกะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
เลขเรียก371.2 อ293บ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / อุดมพร อมรธรรม
ชื่อผู้แต่งอุดมพร อมรธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549
เลขเรียก370.1 อ446ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฝึกฝนสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop workshop CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ.
ชื่อผู้แต่งชลมารค พันธุ์สมบัติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2549
เลขเรียก006.68 ช779ฝ
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ / กวี วงศ์พุฒ.
ชื่อผู้แต่งกวี วงศ์พุฒ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, 2539
เลขเรียก658.409 ก737ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Leadership and Strategic Leaders / เนตร์พัณณา ยาวิราช
ชื่อผู้แต่งเนตร์พัณณา ยาวิราช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, 2546
เลขเรียก658.409 น554ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาจีน ระดับ 1 (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ, ไทย ::ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก495.1 ย515ภ 2559
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาจีน ระดับ 2 (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ, ไทย ::ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก495.1 ย515ภ 2559
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว เล่มที่ 1 / แอนดรูว์ บิ๊กส์
ชื่อผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ครูช้าง, 2549
เลขเรียก420.76 บ321ภ
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: ทฤษฎีและการประยุกต์ สิงหนาท น้อมเนียน.
ชื่อผู้แต่งสิงหนาท น้อมเนียน.
สำนักพิมพ์นครปฐม, ไทย ;ปริ้นเทอรี่,2563.
เลขเรียก303.482 ส629ภ 2563
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมาโคมีเดีย ดรีมเวฟเวอร์เอ็มเอ็กซ์ 2004 เทรนนิ่ง ฟอร์ม เดอะ ชัวร์ = Macromedia Dreamweaver MX 2004 : Training from the Source. / คริสติน แอนว์ เพค ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชตา ซึ้งสุนทร
ชื่อผู้แต่งเพค, คริสติน แอนว์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส, 2548
เลขเรียก005.713 พ138ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : 113, 2548
เลขเรียก089.5911 ว354ร
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบบริหารและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / ผุสสดี สัตยมานะ และ สุพัตรา เพชรมุนี.
ชื่อผู้แต่งผุสสดี สัตยมานะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
เลขเรียก350 ผ487ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information Systems / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
เลขเรียก651.8 ณ311ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed