Found: 201  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / สุนีย์ มหาอัมพรพฤกษ์ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ปฐม นิคมานนท์และเชียรศรี วิวิธสิริ
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ มหาอัมพรพฤกษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโณฒประสานมิตร, 2540
เลขเรียก374 ส821ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาและความเป็นครูไทย / วิไล ตั้งจิตสมคิด.
ชื่อผู้แต่งวิไล ตั้งจิตสมคิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544
เลขเรียก370 ว724ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย / ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่งฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
เลขเรียก004.6 ฝ252ก
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนเพื่อประสิทธิผล = Effective writing
ชื่อผู้แต่งปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น,2561.
เลขเรียก302.2244 ป169ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งคำถามทางวาจาของนักศึกษาฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรแกรมหลักสูตรสองปีครึ่งกับหลักสูตรสี่ปี ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิไลพร ธนสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวิไลพร ธนสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
เลขเรียก421 ว728ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่งพิมพันธุ์ เวสสะโกศล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ, ไทย :$สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียก418.02 พ718ก 2562
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแปลให้เก่ง
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี ลือพร้อมชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ, ไทย ;สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ,2560.
เลขเรียก418.02 ผ492ก 2560
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกู๊ดแอ็ดอิงลิช เก่งภาษาอังกฤษในเล่มเดียว / ชาญชัย บุญเฮ้า
ชื่อผู้แต่งชาญชัย บุญเฮ้า.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บี.อี.ซี., มปป
เลขเรียก421 ช485ก
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคนมีเสน่ห์และศิลปะการพูดการฟัง / ระเด่น ทักษณา
ชื่อผู้แต่งระเด่น ทักษณา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2551
เลขเรียก808.51 ร115ค
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน / อภิวัฒน์ สาริพันธ์.
ชื่อผู้แต่งอภิวัฒน์ สาริพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2511
เลขเรียก658.38 อ637ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความลับในความรัก / จอห์น อาร์มสตรอง แปลและเรียบเรียงโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
ชื่อผู้แต่งอาร์มสตรอง จอห์น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2551
เลขเรียก177.7 อ649ค
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์ การพัฒนาภาวะผู้นำจากปรมาจารย์ระดับโลก / จอห์น แวน เมาริก ; แปลและเรียบเรียงโดย ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์
ชื่อผู้แต่งเมาริก, จอห์น แวน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547
เลขเรียก658.409 ม165ค
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคัมภีร์แห่งไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ / ลอย ชุนพงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งลอย ชุนพงษ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รัฐยาการพิมพ์, 2548
เลขเรียก425 ล157ค
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกาคดี ป.ป.ช. ขึ้นเงินเดือนตัวเอง (ฉบับสมบูรณ์) / บุญร่วม เทียมจันทร์
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ; : อนิเมทกรุ๊ป, 2548
เลขเรียก347.077 บ541ค
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2538
เลขเรียก510 ก425ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed