Found: 201  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริการชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย / สงัด มิตกิตติ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ประชุม รอดประเสริฐ และอรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์
ชื่อผู้แต่งสงัด มิตกิตติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2525
เลขเรียก373.12 ส148ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง / วิสูตร จิระดำเกิง
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2549
เลขเรียก690 ว796ก
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารงานคลังสาธารณะและงบประมาณ / พีระพงษ์ โฆษิตานนท์
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ โฆษิตานนท์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2550
เลขเรียก336.01 พ371ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ชื่อผู้แต่งชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
เลขเรียก650 ช521ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารสำนักงาน = Office Management / สุรัสวดี ราชกุลชัย
ชื่อผู้แต่งสรัสวดี ราชกุลชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
เลขเรียก651.3 ส471ก
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP / วิชัย ไชยมี
ชื่อผู้แต่งวิชัย ไชยมี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
เลขเรียก658.5 ว539ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ / ณรงค์ นันทวรรธนะ
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นันทวรรธนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2547
เลขเรียก658.404 ณ211ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปฏิบัติในหน้าที่ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / วุฒิคุณ ดวงอ่อนนวม ; ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, บุญถิ่น คิดไร
ชื่อผู้แต่งวุฒิคุณ ดวงอ่อนนวม.
สำนักพิมพ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539
เลขเรียก373.12 ว433ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการป้องกันระบบไฟฟ้า = Power System Protection / ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทีซีจีพริ้นติ้ง, 2548
เลขเรียก621.32 ป711ก
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้ยโอกาส : กลุ่มคนจนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคม /อภิญญา เวชยชัย และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เวชยชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
เลขเรียก362.58 อ253ก
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ / สุนันทา เลาหนันทน์.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา เลาหนันทน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดี.ดีบุ๊คสโตร์, 2531
เลขเรียก658 ส816ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อความ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561.
เลขเรียก401.41 จ285ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง /ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ฉลาดสกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
เลขเรียก621.319 ธ155ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา8 /จตุภูมิ แจ่มหม้อ ; ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , อมรชัย ตันติเมธ
ชื่อผู้แต่งจตุภูมิ แจ่มหม้อ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก371.201 จ446ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา1 / ศศิธร เผดิมรอด ; ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งศศิธร เผดิมรอด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียก373.12 ศ291ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
สถาบันภาษา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed