Found: 53,419  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ" / วิภานันท์ หมุกแก้ว
ชื่อผู้แต่งวิภานันท์ หมุกแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ว362ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ"ซิปปา CIPPA MODE" / นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
ชื่อผู้แต่งนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 น115ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ"ปฏิบัติจริงโดยศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน" / พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 พ137ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กัยครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยของเล่นเป็นสื่อ" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กัยครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "หลายกลวิธีสอนภาษาไทย" / สำนักงานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" / สมใจ ปราบพล
ชื่อผู้แต่งสมใจ ปราบพล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก371.102 ส237ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"สยาม" ในกระแสธาร แห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก
ชื่อผู้แต่งพรรณี บัวเล็ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541
เลขเรียก959.3057 พ272ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ห้องเรียนเปลี่ยนไป" ก้าวใหม่ในวิชาเดิม
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ตันทวีวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2557.
เลขเรียก370.1523 อ253ห 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2561.
เลขเรียก920.72 ภ678อ 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร
ชื่อผู้แต่งสุนันทา นิลเพชร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544
เลขเรียก639.2 ส816อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" โครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 / คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับมวลชน ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราช...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับมวลชน ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2542
เลขเรียก627.8 ค411ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เจ้าสำราญ" สองร้อยห้าเรื่องสั้นๆ / ช่อการะเกด
ชื่อผู้แต่งช่อการะเกด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2525
เลขเรียก089.5911 ช912จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เพราะรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้" ทัศนะและการต่อสู้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย / จุมพล อภิสุข
ชื่อผู้แต่งจุมพล อภิสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โครงการนามชีวิตมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์, 2541
เลขเรียก616.979 จ246พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เอเปค" / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [มปป]
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรั๙ประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2543
เลขเรียก931 ส843ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed