Found: 61,762  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ"ซิปปา CIPPA MODE" / นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
ชื่อผู้แต่งนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 น115ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ"ปฏิบัติจริงโดยศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน" / พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 พ137ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กัยครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยของเล่นเป็นสื่อ" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กัยครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "หลายกลวิธีสอนภาษาไทย" / สำนักงานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" / สมใจ ปราบพล
ชื่อผู้แต่งสมใจ ปราบพล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก371.102 ส237ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “ลูกจีนรักชาติ”: สำนึกประวัติศาสตร์และนิยามประชาธิปไตย =The Patriotic Thai-born Chinense: Their Historiicai Consciosness and Defined Democracy
ชื่อผู้แต่งสิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.
แหล่งที่มา วารสารมนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2558), หน้า 112-157 ISSN 1513461X
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “วัดระฆัง” กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมวัฒนธรรมจากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่งกำพล จำปาพันธ์.
แหล่งที่มา วารสารมนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2558), หน้า 36-67 ISSN 1513461X
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"สยาม" ในกระแสธาร แห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก
ชื่อผู้แต่งพรรณี บัวเล็ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541
เลขเรียก959.3057 พ272ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง"สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 24 กันยายน 2546 : โครงการ "หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน" ของกระทรวงศึกษาธิการ / ผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งผู้จัดการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2546]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “หุ่นหลวง” ประณีตศิลป์จากงานช่างหุ่นไทย
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ พัฒนธาดาพงษ์.
แหล่งที่มา วารสารศิลปากร. ปีที่ 61, ฉบับ 4 (ก.ค./ส.ค. 2561), หน้า 44-53 ISSN 01250531
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ห้องเรียนเปลี่ยนไป" ก้าวใหม่ในวิชาเดิม
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ตันทวีวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2557.
เลขเรียก370.1523 อ253ห 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2561.
เลขเรียก920.72 ภ678อ 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร
ชื่อผู้แต่งสุนันทา นิลเพชร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544
เลขเรียก639.2 ส816อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" โครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 / คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับมวลชน ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราช...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับมวลชน ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2542
เลขเรียก627.8 ค411ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed