Found: 60,628  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไหว้พระวัดมงคลนามน่าเยี่ยมยามที่เชียงใหม่ / สมจิต พรหมเทพ.
ชื่อผู้แต่งสมจิต พรหมเทพ.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : ธนภัทร์การพิมพ์, 2555
เลขเรียก294.33 ส236ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอ ที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัฒน์) / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต), 2539
เลขเรียก294.382 พ711อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอ-เท็ม หนังสือคู่มือสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม / บิติกรุ๊ป
ชื่อผู้แต่งบิติกรุ๊ป.
สำนักพิมพ์กรุงเทพน : บิติกรุ๊ป, มปป
เลขเรียก621.37 บ346อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอ5 พลวัตนวัตกรรม / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549
เลขเรียก600 ก691อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอคิว ติวได้ด้วยตัวเอง เล่ม 1 / กีวี
ชื่อผู้แต่งกีวี.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : บุ๊กคลับ, 2540
เลขเรียก153.93 ก373อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอคิว ติวได้ด้วยตัวเอง เล่ม 2 / กีวี
ชื่อผู้แต่งกีวี.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : บุ๊กคลับ, 2540
เลขเรียก153.93 ก373อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอคิวและแบบทดสอบความถนัด = IQ and aptitude tests / Philip Carter ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งคาร์เตอร์, ฟิลิป เจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2551
เลขเรียก158.1 ค335อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอคิโด / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ และ ยุวดี ลักษณพิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
เลขเรียก796.8154 ป711อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอคิโด / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ และ ยุวดี ลักษณพิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
เลขเรียก796.8154 ป711อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอคิโด / สิทธิโชค วรรธนเศรณี.
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรรธนเศรณี.
สำนักพิมพ์สงขลา : เทมการพิมพ์สงขลา, 2548
เลขเรียก796.8154 ส722อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอซีที : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
เลขเรียก307.14 ม927อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอซีทีเพื่อการศึกษา = ICT For Education / กิดานันท์ มลิทอง
ชื่อผู้แต่งกิดานันท์ มลิทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2548
เลขเรียก371.33 ก342อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง ไอซ์เควก หายนะยุบขั้วโลก
ชื่อผู้แต่งUnited Home Entertainment.
สำนักพิมพ์United Home Entertainment/ [2554].
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอดินกลิ่นส้ม / เอสเพรสโซ เย็น.
ชื่อผู้แต่งเอสเพรสโซ่ เย็น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นกฮูกพับลิชชิ่ง, 2553
เลขเรียก895.913 อ585อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอทีกับงานสื่อสารมวลชน = Communication / นพดล อินนา
ชื่อผู้แต่งนพดล อินนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2548
เลขเรียก302.2 น647อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed