Found: 61,762  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ - รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = Reasons for coups in modern SiamThailand
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2561.
เลขเรียก320.9593 ธ557ข 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในเมื่องไทยปัจจุบัน : บทวิเคราะห์และเอกสาร / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
เลขเรียก320.9593 ธ557ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้าวกล้องงอก" ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงอกงาม / พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์
ชื่อผู้แต่งพิมพ์อร ศีตคุนรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2552
เลขเรียก641.33 พ367ข
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559.
เลขเรียก398.2 ศ444ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ทำได้หายจน" เรื่ยงราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ.ดีเด่น / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนากรมการศาสนา, 2539
เลขเรียก330.9 ก711ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “นิทานซินเดอเรลลาของชนกลุ่มน้อยตอนใต้ของจีน Cinderella’s Tales of Southern Chinese Minorities”.
ชื่อผู้แต่งสุภชา ศรีรัตนบัลล์.
แหล่งที่มา วารสารข่วงผญา. ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (ม.ค./ก.ย. 2562), หน้า178-203 ISSN 25396706
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “น้ำใจ” ที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน =KINDNESS IN YOUTH LITERATURE
ชื่อผู้แต่งจีรภัทร อาดนารี.
แหล่งที่มา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 102 –118 ISSN 19054165
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียก923.2593 ว491บ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง "ผู้จัดการสวนลำไย" การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งศุภวดี มนต์เนรมิตร.
แหล่งที่มา วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 129-152 ISSN 16863690
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่" REOEMPTORIS MISSION ของสมเด็จพระสันตปาปา ยอห์นปอลที่ 2 เรื่องคุณค่าถาวรของบทบัญญัติการแพร่ธรรม
ชื่อผู้แต่งสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฝ่ายการพิมพ์ วิทยาลัยแสงธรรม,2534.
เลขเรียก238ส626พ 2534
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"พะซาช์อง" ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2546
เลขเรียก400 ก179พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร่วมการปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการพัฒนาทางปัญญา" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
เลขเรียก371.102 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed