Found: 12  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Business writing เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อินสปายร์,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ = Application development for web-based GIS.
ชื่อผู้แต่งไพศาล จี้ฟู.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์หนังสือ
ชื่อผู้แต่งนวภรณ์ ซังบุดดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2551.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การเล่นของเด็กไทย เล่ม 2
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง คู่มือการสอนและผลิตสื่อหนังสือรูปภาพ
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือ : การเจรจาสัญญาทางการค้า: เพื่อการนำเข้าและส่งออก
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :ที. เอส. พริ้นท์ติ้ง 2002,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือ : การแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือ : คู่มือการนำเข้า - ส่งออกออนไลน์
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือ : ประมวลคำศัพท์สมุนไพรไทย
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :ที เอส พรินท์ติ้ง 2002,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือ : ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :ที. เอส. พริ้นท์ติ้ง 2002,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,2561.
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed