Found: 5,780  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกาพย์ขยายโคลงโลกนิติ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2529
เลขเรียก808.81 ศ311ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกาพย์มหาชาติ / มหาชาติ
ชื่อผู้แต่งมหาชาติ.
สำนักพิมพ์พระนคร : คลังวิทยา, 2503
เลขเรียก294.341 ม926ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามนิต วาสิฏฐี ภาคสวรรค์ / คาร์ล เจลเลรุป
ชื่อผู้แต่งเจลเลรุป, คาร์ล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518
เลขเรียก294.308 จ577ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามนิต(ภาคพื้นดิน) : เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป / คาร์ล อดอล์ฟ เจลเลรุป
ชื่อผู้แต่งเจลเลรุป, คาร์ล อดอล์ฟ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522
เลขเรียก294.301 จ578ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกายวิภาค ศป 481 / เรือง ศรีขาว
ชื่อผู้แต่งเรือง ศรีขาว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2526
เลขเรียก611 ร531ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกายวิภาคฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ บุตรขาว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียรสโตร์, 2544
เลขเรียก743 บ563ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของคอร์เดต / อาจ แจ่มเมฆ
ชื่อผู้แต่งอาจ แจ่มเมฆ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531
เลขเรียก591.4 อ222ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ / พริ้มเพรา ผลเจริญสุข.
ชื่อผู้แต่งพริ้มเพรา ผลเจริญสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537
เลขเรียก611 พ736ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการกวดวิชากับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2526
เลขเรียก373 ค411ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา กลิ่นจันทร์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2556.
เลขเรียกวจ 532.4 อ498ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประเมินผล / เพ็ญศรี สุโรจน์
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี สุโรจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียก614 พ538ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ / เขียน ธีระวิทย์
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
เลขเรียก327 ข665ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องและบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยพร้อมด้วยเลขหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ / พวา พันธุ์เมฆา.
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2537
เลขเรียก025.431 พ726ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการกีฬา / ฟอง เกิดแก้ว
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524
เลขเรียก796 ฟ692ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการก่อตั้งประชาคมยุโรป / อรณี นวลสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งอรณี นวลสุวรรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523
เลขเรียก324 อ743ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed