Found: 5,780  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542
เลขเรียก345.02 บ543ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543
เลขเรียก345.02 บ543ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
เลขเรียก346.07 ท189ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์พระราชบัญญัติส้มพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ และ กฤษณะ นุตจรัส.
ชื่อผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534
เลขเรียก344.01 ธ371ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่น่ารู้สำหรับผู้บริหาร นักแรงงาน และประชาชนผู้ใช้แรงงาน / กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งกิติพงศ์ หังสพฤกษ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและนิสิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียก344.01 ก314ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541
เลขเรียก344.01 ก158ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมวิปัสสนา สื่อวิญญาณตอนที่ 4 / พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ)
ชื่อผู้แต่งพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2536
เลขเรียก294.35 พ711ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกากรีฑา / ธนิต ขำวัฒนพันธ์ และ คนอื่นๆ.
ชื่อผู้แต่งธนิต ขำวัฒนพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 2527
เลขเรียก796.42 ธ534ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกากรีฑา / ฝ่ายวิชาการกองกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530
เลขเรียก796 พ783ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกาการเล่นยิมนาสติคส์ / องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518
เลขเรียก796.4 ส287ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกาการแข่งขันยิมนาสติคส์ (หญิง) / กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2514
เลขเรียก796.4 พ783ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกาบาสเกตบอล / กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2533
เลขเรียก796.323 ก921ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกาบาสเกตบอล / ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
ชื่อผู้แต่งดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2543
เลขเรียก796.323 ด217ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกาบาสเกตบอลและแนวปฏิบัติของผู้ตัดสิน / อุดม พิมพา
ชื่อผู้แต่งอุดม พิมพา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540
เลขเรียก796.323 อ785ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกติกาวอลเลย์บอล / องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรุงศิลป์พริ้นติ้งเพรส, 2524
เลขเรียก796.325 ส 286ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed