Found: 5,780  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง32 ปี สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย / สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541
เลขเรียก659 ส621ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 36 ข้อบกพร่องของธุรกิจขนาดเล็กและวิธีป้องกัน
ชื่อผู้แต่งอบรม ภิบาลแทน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แสงดาว ,2535.
เลขเรียก658.8อ576ส 2535
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง36 เรื่องน่ารู้ มอเตอร์ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - หม้อแปลง : รวมบทความจากวารสารเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 6 / บริษัท เอ็มแอนด์อี.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอ็มแอนด์อี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2546
เลขเรียก621.3 บ738ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง40 วิธีการพูดจูงใจ / ม. อึ้งอรุณ
ชื่อผู้แต่งม. อึ้งอรุณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว(สร้อยทอง), 2537
เลขเรียก089.5911 ม931ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง45 ปี จันทรเกษม 6-10 ก.ย. 28 / วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูจันทรเกษม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2528
เลขเรียก378 จ115ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง52 ปีของประชาธิปไตย / ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, มปป
เลขเรียก321.87 ศ747ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 นาที คิวซี เซอร์เคิล / นพพร พยัฆวิเชียร
ชื่อผู้แต่งนพพร พยัฆวิเชียร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2529
เลขเรียก658.562 น667ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ชัยพร สำเภาเงิน / จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งจังหวัดเพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : สุทัศน์การพิมพ์, 2539
เลขเรียก923.2 จ112ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ชีวิตและงาน / เดโช สวนานนท์.
ชื่อผู้แต่งเดโช สวนานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไฮเทคพรินติ้ง, 2536
เลขเรียก089.5911 ด528ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง65 ปี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2544
เลขเรียก378.05 ส425ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล / สุเชียร เกียรติสุนทร
ชื่อผู้แต่งสุเชียร เกียรติสุนทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2534
เลขเรียก621 ส183ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง700 คำถาม - คำตอบดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งณัชชา โสคติยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียก781.68 ณ112จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / วิทยาลัยครูยะลา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูยะลา.
สำนักพิมพ์ยะลา : วิทยาลัยครูยะลา, 2527
เลขเรียก495.916 ย1170
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก กัลยาผู้จาฤกกันตนา / กันตนา วีดีโอ โปรดักชั่น
ชื่อผู้แต่งกันตนา วีดีโอ โปรดักชั่น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับลิชเซอร์, 2542
เลขเรียก927.9 ก738จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก กัลยาผู้จาฤกกันตนา / บริษัทกันตนา วิดีโอโปรดักชั่น
ชื่อผู้แต่งบริษัทกันตนา วิดีโอโปรดักชั่น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์, 2542
เลขเรียก927.791 บ738จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed