Found: 5,780  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการค้าปลีก / สุมนา อยู่โพธิ์
ชื่อผู้แต่งสุมนา อยู่โพธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539
เลขเรียก381 ส465ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการค้าปลีก / สุมนา อยู่โพธิ์
ชื่อผู้แต่งสุมนา อยู่โพธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533
เลขเรียก381 ส465ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการค้าปลีก / สุมนา อยู่โพธิ์
ชื่อผู้แต่งสุมนา อยู่โพธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531
เลขเรียก381 ส465ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการค้าปลีก / สุมนา อยู่โพธิ์
ชื่อผู้แต่งสุมนา อยู่โพธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537
เลขเรียก381 ส465ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการค้าส่งและการค้าปลีก / สุวิทย์ เปียผ่อง
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เปียผ่อง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2535
เลขเรียก381 ส473ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการงบประมาณ / เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียก657 พ531ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการงบประมาณ / เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
เลขเรียก657 พ537ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการงบประมาณ / เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
เลขเรียก657 พ537ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการงบประมาณ / เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
เลขเรียก657 พ531ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
เลขเรียก658.5 ณ411ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี : คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2545
เลขเรียก658.562 ร611ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี : คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2545
เลขเรียก658.562 ร611ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการตลาด / ศิริวรรณ ลัญชานนท์
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ลัญชานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2525
เลขเรียก658.8 ศ373ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการทางวิศวกรรม / คณะวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียก658.5 จ611ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการธนาคารพาณิชย์ / วาสนา สิงหโกวินท์
ชื่อผู้แต่งวาสนา สิงหโกวินท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
เลขเรียก651 ว285ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed