Found: 39  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤศจิกายนในหุบเขามูมิน = Moominvalley in November
ชื่อผู้แต่งยานซอน, ตูเว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แพรวเยาวชน,2560.
เลขเรียก028.5 ย245พ 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยอุดมศึกษา เล่ม 4 ตำหรับร้อยกรอง / เจือ สตะเวทิน.
ชื่อผู้แต่งเจือ สตะเวทิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., มปป
เลขเรียก808.1 จ611ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรักของอลิซะเบธ 1 / จีน เพลดี.
ชื่อผู้แต่งเพลดี, จีน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2518
เลขเรียก089.5911 อ732ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสังคีตนิยมว่าด้วย ดนตรีไทย / เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
เลขเรียก780.9593 ฉ573ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสำนวนไทยและคำพังเพย (สุภาษิต) / พงจันทร์ ศรัทธา.
ชื่อผู้แต่งพงจันทร์ ศรัทธา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
เลขเรียก398.9591 พ221ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ / ลีลา สินานุเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งลีลา สินานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2530
เลขเรียก658.4 ล372อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอาหารและการผลิตอาหารเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก / อุทัย คันโธ.
ชื่อผู้แต่งอุทัย คันโธ.
สำนักพิมพ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน, 2529
เลขเรียก664 อ441อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเศรษฐ 101 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2520
เลขเรียก330 ก275ศ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.#31;
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
เลขเรียก658.8 ม927อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed