Found: 35  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 101ปลาทะเลไทย
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ: บุ๊ค ด็อท คอม, 2561.
เลขเรียก597 ธ312ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 60 การทดลองวิทย์ สุดท้าทาย
ชื่อผู้แต่งปัก, มีแอ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2561.
เลขเรียก507.8 ป519ห 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์เชิงสถิติ
ชื่อผู้แต่งนรา จิรภัทรพิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก530.13น231ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา
ชื่อผู้แต่งลือชา ลดาชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก507.1 ล518ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตตรรกศาสตร์
ชื่อผู้แต่งอธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก511.3 อ146ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่งไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิ สอวน,2561.
เลขเรียก510 พ983ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า: พีชคณิตเชิงเส้น
ชื่อผู้แต่งนิติการ นิ่มสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561.
เลขเรียก515น581ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตฯ พิชิต ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสแกวัลณ์ ศรีชนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค,2561.
เลขเรียก510.76 ส128ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็น = Probability
ชื่อผู้แต่งอัชฌา อระวีพร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก519.2 อ519ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ = Aquatic environmental science laboratory
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก551.480721 ค127ค 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก576 ก173จ. 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ติวโจทย์คณิตศาสตร์ GMAT เข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)
ชื่อผู้แต่งทีมงาน Cu best club.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
เลขเรียก510.76 ท533ต 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น = Introduction to graph theory
ชื่อผู้แต่งนิรุตติ์ พิพรรธนจินดา.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,2560.
เลขเรียก511.5 น657ท 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีเซต
ชื่อผู้แต่งพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วี.พริ้นท์ (1991),2561.
เลขเรียก511.322 พ718ท 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านพืช
ชื่อผู้แต่งคำรพ รัตนสุต.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,2561.
เลขเรียก572.8 ค379พ 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed