Found: 19  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว = Multivariate Analysis
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์ จำกัด, 2559.
เลขเรียก519.535 ส657ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB = Multivariate analysis by using SPSS and MINITAB
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก519.535 ส657ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ช่างโยธา = Civil technology mathematics
ชื่อผู้แต่งเอกชัย รัตนโน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2559.
เลขเรียก510.246 อ873ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์วิศวกรรม = Mathematics for engineering
ชื่อผู้แต่งธนยศ อริสริยวงศ์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :สกายบุ๊กส์,2559.
เลขเรียก515 ธ152ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในเขตน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ = Diversity and abundance of butterflies at Thantip waterfal Lomsak district, Phechabun province
ชื่อผู้แต่งอรัญญา เศรษฐ์ธนกุล.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก595.7 อ388ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือแมลง
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี,2559.
เลขเรียก595.7 ก767ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม ภัทราจารุกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก537.1 บ471ง 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีวเคมี = Biochemistry
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก574.192 ป799ช
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช,2559.
เลขเรียก583.75 ส663น 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พริกบางช้าง จากสวนนอกสู่โต๊ะเสวย
ชื่อผู้แต่งอัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2559.
เลขเรียก583.952 อ555พ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่งไตรรงค์ เปลี่ยนแสง.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,2559.
เลขเรียก507 ต961พ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฟิสิกส์ยุคใหม่
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ ซอมขุนทด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก530 ว849ฟ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติสำหรับวิศวกร = Statistics for engineers
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2559.
เลขเรียก519.5 พ976ส 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สารานุกรมประกอบภาพ วิทยาศาสตร์ = Illustrated encyclopedia sciences
ชื่อผู้แต่งชญานิฐ พรหมพิทยายุทธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอ็มไอเอส,2559.
เลขเรียก503 ช112ส 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ชื่อผู้แต่งเจิดกุล โสภาวนิตย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก537.5 จ759อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed