เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง School boy idol หล่อแล้วไง รักได้มั๊ยล่ะ
ชื่อผู้แต่งแสตมป์เบอรี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใสพับลิชชิ่ง,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2549
เลขเรียก371.26 ส653ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Horoscope love ชะตาต้องรัก
ชื่อผู้แต่งยัยขนมผิง.
สำนักพิมพ์[กรุงเทพฯ] :ฟาไฉ,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Out of love แสดงความรัก
ชื่อผู้แต่งafterday.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอเวอร์วาย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด / สุวิทย์ มูลคำ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อีเคบุ๊คส์, 2554
เลขเรียก371.3 ส881ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / วีระวัชร์ ปิ่นเขียน
ชื่อผู้แต่งวีระวัชร์ ปิ่นเขียน.
สำนักพิมพ์ราชบุรี : โปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2542
เลขเรียก398 ว737ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = se-ed''s Madern english -Thai DIctionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด, 2541
เลขเรียก423.95911 ว346พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพจนานุกรม อังกฤษ - ไทย ฉบับนักเรียน = A Junior English - Thai Dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2544
เลขเรียก423.9591 ธ667พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่งวริยา ชินวรรโณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,2546.
เลขเรียก174 ว736จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปราชญ์ข้าราชการครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก และ ข
ชื่อผู้แต่งตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :วัชรินทร์ พี.พี.,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต.
ชื่อผู้แต่งยนต์ ชุ่มจิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอ.เอสพริ้นติ้งเฮ้าส์, 2534
เลขเรียก371.11 ย542ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตวิทยา / วธู ชูกิตติกุล
ชื่อผู้แต่งวธู ชูกิตติกุล.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก150 ว744จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ / เพ็ญศรี ดุ๊กและคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ดุ๊ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียก398.41 พ538ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู = Self Aetualization for teachers / ปรีชา เศรษฐีธร.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เศรษฐีธร.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์, 2533
เลขเรียก371.11 ป732ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง