เดือน/ปี :  
พบ 46 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / ขนิษฐา จิตชินะกุล
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จิตชินะกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545
เลขเรียก398 ข226ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มปป
เลขเรียก320.9593 ก873ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เก่ง Grammar ด้วย Mind mapping
ชื่อผู้แต่งหลี่, จงเยวี่ย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558.
เลขเรียก425 ห338ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ = Learning Measurement and Evaluation
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.26 ช823ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวรรณกรรมเอกของไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน / เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ อนันตศานต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517
เลขเรียก809.9591 ส517ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบาย กฏหมายลักษณะพยาน
ชื่อผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นิติบรรณการ,2547.
เลขเรียก347.06 ข567ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษากับการสื่อสาร = Language and Communication คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียก401.4 ม927ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCommunicative English for Hotel Personnel / Kanitta Utawanit
ชื่อผู้แต่งKanitta Utawanit.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ThammasatUniversity, 2000
เลขเรียก428.34 K16C
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะ พัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพราวพรรณ เหลืองสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก372.1 พ727ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ : ผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, 2546
เลขเรียก352 ท112ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศึกรักหักเหลี่ยมหัวใจนายจอมโหด
ชื่อผู้แต่งMimoza.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใส,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 / วัชรี กาญจน์กีรติ
ชื่อผู้แต่งวัชรี กาญจน์กีรติ.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก512.02 ว387อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนิว โมเดิล ไทย อิงลิช / สอ เสถบุตร
ชื่อผู้แต่งสอ เสถบุตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, มปป
เลขเรียก423.9591 ส958น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข (Classroom Management : Happiness Classroom) / ฆนัท ธาตุทอง.
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552
เลขเรียก371.3 ฆ624ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกและสะกดคำ / ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วศิระ, 2558
เลขเรียก495.9107 ท228ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง