เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2549
เลขเรียก371.26 ส653ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปราชญ์ข้าราชการครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก และ ข
ชื่อผู้แต่งตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :วัชรินทร์ พี.พี.,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่งวริยา ชินวรรโณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,2546.
เลขเรียก174 ว736จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ / อำพล ธรรมเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอำพล ธรรมเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2553(ฉบับปรับปรุงใหม่)
เลขเรียก515 อ261ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด / สุวิทย์ มูลคำ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อีเคบุ๊คส์, 2554
เลขเรียก371.3 ส881ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Out of love แสดงความรัก
ชื่อผู้แต่งafterday.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอเวอร์วาย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Horoscope love ชะตาต้องรัก
ชื่อผู้แต่งยัยขนมผิง.
สำนักพิมพ์[กรุงเทพฯ] :ฟาไฉ,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต.
ชื่อผู้แต่งยนต์ ชุ่มจิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอ.เอสพริ้นติ้งเฮ้าส์, 2534
เลขเรียก371.11 ย542ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตวิทยา / วธู ชูกิตติกุล
ชื่อผู้แต่งวธู ชูกิตติกุล.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก150 ว744จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)2555.
เลขเรียก005.74 ว326ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู = Self Aetualization for teachers / ปรีชา เศรษฐีธร.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เศรษฐีธร.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์, 2533
เลขเรียก371.11 ป732ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องFanart วาดรักหวานใสละลายใจเธอ / มิลค์พลัส.
ชื่อผู้แต่งมิลค์พลัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใสพับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียก895.913 ม582ฟ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย: หลักปฏิบัติจากประสบการณ์/ สุณี บุญพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุณี บุญพิทักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส(1989), 2557
เลขเรียก372.21 ส764ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง