เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เล่นของเตี้ย 1-2
ชื่อผู้แต่งChiffon_cake.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ เอเวอร์วาย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ = Creative Educational Media Design
ชื่อผู้แต่งเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.33 ข637ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้แต่งพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545.
เลขเรียก745.2 พ286ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Labview / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
ชื่อผู้แต่งทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554
เลขเรียก006.62 ท364ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องEntrepreneurship and effictive small business management / Norman M. Scarborough, Jeffrey R. Cornwall.
ชื่อผู้แต่งScarborough, Norman M.
สำนักพิมพ์Harlow,Essex : Pearson, 2015
เลขเรียก658.4 S285E
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำราเคมีเชื้อเพลิง
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ มูลศรี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2558.
เลขเรียก547 ป367ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSustainable Tourism : A Geographical Perspective, / Michael C. Hall and Alan A. Lew
ชื่อผู้แต่งHall, Michael C.
สำนักพิมพ์Unitedkingdom : AddisonwesleylongmanLimited, 1998
เลขเรียก910.2 H174S
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว = Embedded Technology / มานพ วงศ์สายสุวรรณ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งมานพ วงศ์สายสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2549
เลขเรียก621.39 ม443ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมส่งเสริม งานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์, 2547
เลขเรียก677.028 ส691ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น = Needs Assessment Research / สุวิมล ว่องวาณิช.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก001.4 ส691ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องMATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / รัชลิดา ลิปิกรณ์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งรัชลิดา ลิปิกรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก005.133 ร347ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ = Learning Measurement and Evaluation
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.26 ช823ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPeople skills / Neil Thompson.
ชื่อผู้แต่งThompson, Neil.
สำนักพิมพ์London : Palgrave, 2015
เลขเรียก302 T468P
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องIntroduction to computing and programming in Python : a multimedia approach / Mark Guzdial, Barbara Ericson.
ชื่อผู้แต่งGuzdial, Mark.
สำนักพิมพ์Harlow,Essex : Pearson, 2016
เลขเรียก005.1 G993I
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก658 ม927อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง