เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข (Classroom Management : Happiness Classroom) / ฆนัท ธาตุทอง.
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552
เลขเรียก371.3 ฆ624ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยทางภาษาไทย / ชำนาญ รอดเหตุภัย.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ รอดเหตุภัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก495.9107 ช215ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้โดยวิธีแจกลูกสะกดคำ / สายัณห์ ผาน้อย.
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ ผาน้อย.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ซี.ซี.นอลลิตจ์ลิงคส์, 2553
เลขเรียก495.918 ส665ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต.
ชื่อผู้แต่งยนต์ ชุ่มจิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียก371.11 ย542ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบาย กฏหมายลักษณะพยาน
ชื่อผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นิติบรรณการ,2547.
เลขเรียก347.06 ข567ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณธรรมของครู
ชื่อผู้แต่งผกา สัตยธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550.
เลขเรียก174.9372 ผ128ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์วิจัย ป.ป.ช. ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษากับการสื่อสาร = Language and Communication คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียก401.4 ม927ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ / อำพล ธรรมเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอำพล ธรรมเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2553(ฉบับปรับปรุงใหม่)
เลขเรียก515 อ261ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / กฤษดา เพ็งอุบล
ชื่อผู้แต่งกฤษดา เพ็งอุบล.
สำนักพิมพ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฏสงขลา, 2542
เลขเรียก371.334 ก284ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบาดวิทยา : เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งคำนวณ อึ้งชูศักดิ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :สมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย),2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ = Learning Measurement and Evaluation
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก371.26 ช823ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารชีวโมเลกุล / มุกดา ฐิตะสุต.
ชื่อผู้แต่งมุกดา ฐิตะสุต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
เลขเรียก574.88 ม414ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกและสะกดคำ / ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วศิระ, 2558
เลขเรียก495.9107 ท228ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสอนภาษาไทย / วรรณี โสมประยูร.
ชื่อผู้แต่งวรรณี โสมประยูร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการจำกัด, 2553
เลขเรียก495.9107 ว774ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง