เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ยุคใหม่ / สุวิทย์ โมนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ โมนะตระกูล.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542
เลขเรียก530 ส881ฟ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ยุคใหม่ = Theory and Problems of Modern Physics
ชื่อผู้แต่งเกทรี, โรแนล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2544.
เลขเรียก530 ก547ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ / อนุวัติ คูณแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก371.26 อ223ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบาดวิทยา : เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งคำนวณ อึ้งชูศักดิ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :สมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย),2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ธีรศักดิ์ อัครบวร.
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อัครบวร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ก.พลพิมพ์(1996), 2542
เลขเรียก371.11 ธ654ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / ยนต์ ชุ่มจิต.
ชื่อผู้แต่งยนต์ ชุ่มจิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียก371.11 ย542ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด / สุวิทย์ มูลคำ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อีเคบุ๊คส์, 2554
เลขเรียก371.3 ส881ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทฤษฎีจำนวน /ณรงค์ ปั้นนิ่ม และนิตติยา ปภาพจน์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ปั้นนิ่ม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548
เลขเรียก512.7 ณ211ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
ชื่อผู้แต่งศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
เลขเรียก543 ศ542ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครู
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2557.
เลขเรียก371.1 ก254อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข (Classroom Management : Happiness Classroom) / ฆนัท ธาตุทอง.
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552
เลขเรียก371.3 ฆ624ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2549
เลขเรียก371.26 ส653ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ชื่อผู้แต่งนิตยา วรรณกิตร์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :อินทนิล,2559.
เลขเรียก808.068 น577ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณธรรมของครู
ชื่อผู้แต่งผกา สัตยธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550.
เลขเรียก174.9372 ผ128ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง