เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก423.95911 บ395พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งโสภณ รัตนากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547
เลขเรียก347.06 ส979ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารชีวโมเลกุล / มุกดา ฐิตะสุต.
ชื่อผู้แต่งมุกดา ฐิตะสุต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
เลขเรียก574.88 ม414ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 / วัชรี กาญจน์กีรติ
ชื่อผู้แต่งวัชรี กาญจน์กีรติ.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก512.02 ว387อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / วิไล ตั้งจิตสมคิด.
ชื่อผู้แต่ง วิไล ตั้งจิตสมคิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554
เลขเรียก371.11 ว724ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์วิจัย ป.ป.ช. ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้โดยวิธีแจกลูกสะกดคำ / สายัณห์ ผาน้อย.
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ ผาน้อย.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ซี.ซี.นอลลิตจ์ลิงคส์, 2553
เลขเรียก495.918 ส665ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยทางภาษาไทย / ชำนาญ รอดเหตุภัย.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ รอดเหตุภัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก495.9107 ช215ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งโสภณ รัตนากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มิติบรรณการ, 2544
เลขเรียก347.06 ส979ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เก่ง Grammar ด้วย Mind mapping
ชื่อผู้แต่งหลี่, จงเยวี่ย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558.
เลขเรียก425 ห338ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2532
เลขเรียก371.11 ค411ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษากับการสื่อสาร = Language and Communication คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียก401.4 ม927ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบาย กฏหมายลักษณะพยาน
ชื่อผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นิติบรรณการ,2547.
เลขเรียก347.06 ข567ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกและสะกดคำ / ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วศิระ, 2558
เลขเรียก495.9107 ท228ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสอนภาษาไทย / วรรณี โสมประยูร.
ชื่อผู้แต่งวรรณี โสมประยูร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการจำกัด, 2553
เลขเรียก495.9107 ว774ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง