Found: 18  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการทำนายเหตุการณ์โดยอาศัยกระบวนการปรับตัวว่าด้วยวิธีการเชิงคณิตศาสตร์ / กำพล อ่อนพุทธา
ชื่อผู้แต่งกำพล อ่อนพุทธา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524
เลขเรียก519 ก211ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่อง มโนทัศน์ทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของครูสุขภาพดี ปี 35 ทั่วประเทศ / จุไรรัตน์ แพรวพราย
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ แพรวพราย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก613.6 จ497ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบ LAN
ชื่อผู้แต่งรัชนัย อินทุใส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,ม.ป.ป.
เลขเรียก004.65ร112ก ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Local Area Network)
ชื่อผู้แต่งโอห์ม แอมป์ โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :เซอร์วิส โพรวายเดอร์,ม.ป.ป.
เลขเรียก004.65อ896ก ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการใช้ห้องสมุด / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521
เลขเรียก020 ร261ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประวัติวรรณคดีไทยสี่สมัย / โฆฑยากร
ชื่อผู้แต่งโฆฑยากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอกศิลปการพิมพ์, 2521
เลขเรียก895.9109 ฆ856ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดงเจริญ, บึงนาราง, สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร / ปาริชาติ ไชยมาลา.
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ ไชยมาลา.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2556
เลขเรียก658.3 ป554ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมองค์การ
ชื่อผู้แต่งสมยศ นาวีการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ม.ป.ท.,ม.ป.ป.
เลขเรียก658.3ส668พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฟอกซ์โปร 2 = FoxPro 2
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,ม.ป.ป.
เลขเรียก005.369ป711ฟ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม / ไลฟ์เอบีซี แปลและเรียบเรียงโดย กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2552
เลขเรียก428.3495911 ล427ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิธีการทางเศรษฐกิจมิติและตัวแบบเศรษศาสตร์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา / ไพทูรย์ ไกรพรศักดิ์.
ชื่อผู้แต่ง ไพทูรย์ ไกรพรศักดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:, 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิศวกรรมการอบชุบเหล็ก / มนัส สถิรจินดา.
ชื่อผู้แต่งมนัส สถิรจินดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียก672 ม511ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2537
เลขเรียก510 ก425ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสมัยประชาธิปไตย / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, มปป
เลขเรียก929.7 จ472ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเพื่อนชื่อก้อง / วิลเลียม เอช. อาร์มสตรอง ; แปลและเรียบเรียงโดย สุชัชริน.
ชื่อผู้แต่งอาร์มสตรอง, วิลเลียม เอช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราสาททราย, 2536
เลขเรียก089.5911 อ276พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed