พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Managemeent
ชื่อผู้แต่งพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์การจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Body
ชื่อผู้แต่งWalker, Richard.
สำนักพิมพ์London : Dorling Kindersley,2005.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรณ์ = Phetchabun Travel Guide
ชื่อผู้แต่งจังหวัดเพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ ;ม.ป.พ.,,ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง อสท.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง