พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเสนาศึกษา.
สำนักพิมพ์นครนายก :โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ; 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง อนุสารอุดมศึกษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ดู าร)http://www.mua.go.th/prweb/pr_web/udom_mua/index.html ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารมานูษยวิทยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษญวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ; 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสายตรงศาสนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กรทรวงวัฒนธรรม.(ดูวารสาร)http://sys.dra.go.th/emedia/booklist.php?groupid=2 ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง FOOD Focus Thailand.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :Publisher Be Media Focus (Thailand)Co.,Ltd. ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สำนักพิมพ์สุราษฎร์ธานี :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ; 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ;2547.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
ชื่อผู้แต่งมัทนา อินใชย.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง นิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ; 2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน.
ชื่อผู้แต่งเขมปริต ขุนราชเสนา.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทฑฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ; 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :กรมส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัย ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ; 2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ; 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง