พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการมนุษยและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
สำนักพิมพ์ศรีสะเกษ :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ; 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
สำนักพิมพ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ; 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
สำนักพิมพ์ชลบุรี :มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ / จำปี โสตถิพันธุ์
ชื่อผู้แต่งจำปี โสตถิพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
เลขเรียก346.0434 จ361ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง อสท.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเคหการเกษตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ หจก. :มิตรเกษตรการตลาดเเละโฆษณา.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งเเอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ; 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง หากินกลางป่า
ชื่อผู้แต่งวัธนา บุญยัง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :บ้านหนังสือ,2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย
ชื่อผู้แต่งสมคิด พรมจุ้ย.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : จตุพรดีไซน์, 2550
เลขเรียก658.404 ส234ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอารยธรรมไทย / ธิดา สาระยา
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539
เลขเรียก959.3 ธ342อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท มติชน จำกัด ( มหาชน) ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง