พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง 4Wheels.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ 4 ล้อ จำกัด ; 2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Asian Biomedicine.
สำนักพิมพ์Bangkok :Chulalongkorn Unioversity ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการศึกษาไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารโครงการหลวง.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :มูลนิธิโครงการหลวง ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการข้าว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ กรมการข้าว :สำนักนโยบายเเละยุทธศาสตร์ข้าว ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Library World News.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สำนักหอสมุดเเห่งชาติ ; 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ฟอร์มูลา.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทสื่อสากล จำกัด ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารประชาคมวิจัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมวิชาการเกษตร ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง FOOD Focus Thailand.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :Publisher Be Media Focus (Thailand)Co.,Ltd. ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสานสร้างสังคม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ.(ดูวารสาร)www.library.dsdw.go.th/.../detail.php? ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งเเอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ; 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ(ดูวารสาร)http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/issue/archive ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเศรษฐกิจเเละสังคม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ.(ดูวารสาร)http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=economic_magazine ; 2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง