พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์เชิงสถิติ
ชื่อผู้แต่งนรา จิรภัทรพิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อความ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติสำหรับงานวิจัย
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
เลขเรียก001.422 ก398ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า = Electromagnetic Fields
ชื่อผู้แต่งวุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยุเคชั่น,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ =Diseases and pests of Economic Importance
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เอกอำนวย.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :สวนสัตว์แมลงสยาม,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehousing for modern data management
ชื่อผู้แต่งรัฐสิทธิ์ สุขะหุต.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล
ชื่อผู้แต่งธนาชัย สุนทรอนันชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง อสท.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารอุดมศานต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์อัสสัมชัญ ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสารวุฒิสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.,$ 2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการศึกษาไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารรัฏฐาภิรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราขอาณาจักร ; 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมวิชาการเกษตร ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสานสร้างสังคม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ.(ดูวารสาร)www.library.dsdw.go.th/.../detail.php? ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Stock Focus Magazine.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ; 2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง