พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง FOOD Focus Thailand.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :Publisher Be Media Focus (Thailand)Co.,Ltd. ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเพื่อนวิทยากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันพัฒฯาบุคคลากรด้านการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์.
สำนักพิมพ์นครปฐม :มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดูวารสาร) http://www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS. ;2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ(ดูวารสาร)http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/issue/archive ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเอกสารข่าวรัฐสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฎร(ดูวารสาร)https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3827 ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูวารสาร)www.journal.bus.ku.ac.th.; 2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :กรมราชเลขานุการในพระองค์ ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Journal of Tropical Forest Research.
สำนักพิมพ์Bangkok :Kasetsart University ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ดูวารสาร)www.journal.kmutnb.ac.th/ ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูวารสาร) http://aglib.doa.go.th/lib/index.php?option=com_content&view=article&id=132:letterlibdoa&catid=37:content&Itemid=9 ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :กรมส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัย ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดูวารสาร)tujournals.tu.ac.th/tstj/ ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารรูสมิเเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ดูวารสาร)https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/index. ; 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง